Home News Uruzi Ntahangwa Rurabangamiye Amazu Ari Ku Nkengera Yarwo Mu Gisagara Ca Bujumbura

Uruzi Ntahangwa Rurabangamiye Amazu Ari Ku Nkengera Yarwo Mu Gisagara Ca Bujumbura

0
Uruzi Ntahangwa Rurabangamiye Amazu Ari Ku Nkengera Yarwo Mu Gisagara Ca Bujumbura
Amazu amwe amwe aramaze kubomoka, ayandi arabangamiwe

Uruzi Ntahangwa ruva mu Ntara ya Bujumbura benshi bakunze kwita Bujumbura rural rugenda ruragura inkombe zarwo aho ruca. Inyubakwa Za leta ziri ku nkengera yurwo ruzi Ntahangwa hamwe nizabanyagihugu zose zirabangamiwe.

Amasomero ari ku nkengera yurwo ruzi arageramiwe

Amasomero amwe amwe ari hafi yaho urwo ruzi ruca aramaze kunyika, amabarabara amwe amwe nayo akaba amaze kwononekara mu bibanza bimwe bimwe. Nikivyunura , amazu amwe amwe yabanyagihugu ari ku ku nkengera yurwo ruzi aramaze kubomoka, ayandi nayo akaba yimirije kubomoka canke kunyika.

Kugira birinde impanuka zirenze zova ku kuntu urwo ruzi rugenda rwonona aho ruca, bamwe bamwe mu bahafise amazu baramaze kwimuka. Abo bahafise amazu bakaba basaba Leta kubagarukira.

Amazu amwe amwe aramaze kubomoka, ayandi arabangamiwe

Cokimwe n’inzuzi nka Muha, Nyabagere, kanyosha, Gikoma, Gasenyi, uruzi Ntahangwa ruca mu gisagara ca Bujumbura. Rukaba rufise isôko mu misozi ya Mirwa hama rukisuka mu Kiyaga Tanganyika. Rukaba ruca mu ma quartiers ya mutanga Sud, muatanga Nord, Nyakabiga,Kigobe , Jabe , Buyenzi hamwe na Ngagara aho amazu menshi amaze kwubakwa.

Haraheze igihe, na cane cane mu gihe c’imvura, uruzi ntahangwa ruza ruraguka buhoro buhora kandi biteye ubwoba bivanye niyongerkana ryamazi yarwo. Inkombe zarwo ziraguka hama bigaca bituma inkengera zarwo zibomoka. Ibi navyo bigatuma amazu aba ari ku nkengera yarwo aca abomoka. Zimwe muri izo nzu usanga zifise imigaga.Ama quartiers ya Mutanga Sud, Mutanga Nord , Kigoba ma Nyakabiga niyo abangamiwe cane.

Amabarabara amwe amwe aca ku nkengera y’urwo ruzi yarugawe

Haramaze kuvugwa amajambo menshi ariko atajanye nibikorwa bifashe kugira hakingwa impanuka zishobora kuva kururwo ruzi Ntahangwa. Ishirahamwe ACVE( Action Ceinture Verte pour l’Environnement) rirongowe na Ambassadeur albert Mbonerane, rifashijwe nabanyagihugu baba ku nkengerra zurwo ruzi, ryari ryashizeho umugambi wo gukinga impanuka zurwo ruzi mu gutera ibiti kunkengera z’urwo ruzi,ariko ivyo ntaco vyavuyemwo kuko ivyo biti ubu biriko birandurwa n’amazi y’urwo ruzi kandi bikaba bidasubirizwa.

Hamwe atacokorwa, Urwo ruzi Ntahangwa rushobora gutuma yaba Leta n’abanyagihugu bahahombera, kuko haraho usanga amabarabara amwe amwe usanga barayugaye kandi ariyo abanyagihugu bakoresha mu gushika mu ma quartiers yabo, aho usanga bariha amahera abajabukana aho hantu usanga urwo ruzi rwarononye inkombe zarwo.