Urunani CNARED Ruriyamiriza Inama Y’Abanyapolitike Iheruka Kubera Mu Kayanza.

0
Urwandiko CNARED yasohoye

Mwitangazo Urunani CNRED rwasohoye, ruriyamiriza inama y’Abanyapolitike iheruka kubera mu Ntara ya Kayanza mu Buraruko bw’Uburundi. Urwo runani CNARED ruravuga ko iyo nama yateguwo na Leta y’Uburundi “nk’uruhendo kugira bagire ngo bariko barategura amatora ya 2020”.

Iyo nama y’abanyapolitike yabereye mu kayanza mu ndwi turangije, yabaye ko karyo ko kwerekana ibikenewe kugira hategurwe amatora meza yo mu mwaka wa 2020. Abanyapolitike batari bake bari bitavye iyo nama ya politike habereye mu nyubakwa z’umuhuza w’Abarundi Edouard Nduwimana, uwo Urunani CNARED rwagiriza kuba yarasambaguye imigambwe yaba yemewe namategeko igihe yari akiri umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu kuva muri 2005 gushika mu 2015.

Iyo nama yari yitabwe n’Abanyapolitike batari bake

Abanyapolitike batandukanye b’I Burundi bari bitavye iyo nama barabwiranye ibintu bine mu kuri imbere y’Umuhuza w’Abarundi Edouard Nduwimana.Muri iyo nama, Agathon Rwasa yavuze ati: “Ingorane nyamukuru muri politike y’uburundi, ari ubwikunzi no kudahariranira. Igihe ukudahariranira kuje kuvuye ku bwoko, ku madini, ku vya politike, vyose ibivamwo nico kimwe. Nta giteza imbere na kimwe kivamwo. Kubera ukwo kutihanganiranra, igihugu cacu kiguma mu rushanga rw’indyane za Politike, hama hagaca imyaka haca imvugo ngo z’ukwikukira hamwe n’ubuwigenge. Mugabo igihe turondeye ibiva muri ukwo kwikukira, nta na kimwe tubona”.

Agathon Rwasa abanfdanya ati: “Kugira tuve muri ukwo kudahariranira turimwo mu Burundi, hari inzira imwe: Ukwitanga umwe wese mu banyapolitike bari ngaha. Ivangura ubu riri aha mu Burundi, si iryo mu myaka ya 1960 canke mu myaka ya 1980, ariko ivangura rirabandanya”.

Agathon Rwasa yabandanije avuga ko Evariste Ndayishimiye yavuze, umukuru w’Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, “vyoba vyiza tuvuganye ukuri, ko rero ari vyiza ko twomenya neza uko ivyo mu Burudi vyifashe tudahishanya hama dutore inyishu”.