Umwe mu bagendanye na Melchior NDADAYE yashikirije ijambo ry’ukwibuka imyaka 23 iheze agandaguwe

0

Mwijoro ry’igenekerezo rya 20 rishira igenekerezo rya 21 ukwezi kwa Gitugutu 1993 inzego zitorewe n’abanyagihu zaratembagajwe na bamwe mubari mu nzego z’umutekano. Bukeye Nyenicubahiro Prezida Ndadaye Melikiyoro yaragandaguwe bunyamaswa. Murako kaga benshi mubamufasha kurongora igihugu nabo nyene baragandaguwe.

Kuri uyo musi, ijuru ryarubanye ku Burundi! Abansi b’Uburundi barasogose intambi mu rubavu rwa demokarasi. Abonse rimwe barasubiranamwo. Inganda ziratikira. Uburundi bwuzura amarira n’amaganya. Ariko abo bose basheshe ayo maraso nta n’umwe yari yagishije inama iyo ncungu ya demokarasi.

Muti none Nyenicubahiro Ndadaye Melikiyoro yazize iki ? Iyo ncungu ya Demokarasi yazize imigambi yiwe myiza yokubogora Uburundi. Kukaba nkako, Ndadaye Melikiyoro yarwanira Uburundi Bushasha burongowe n’abitorewe n’abanyagihugu atamusunikano, atagikenye gikoreshejwe. Ndadaye Melikiyoro yarwanira inzego z’umutekano zikingira bose, ata nyagupfa na nyagukira. Ndadaye Melikiyoro yarwanira ubutungane budacira inkonda, ubutungane butunganiriza bose ata nkunzi. Ndadaye.

Melikiyoro yarwanira agateka atari agahemo ku Barundi bose. Ndadaye Melikiyoro yarwanira Uburundi burangwamwo ama sendika, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike ariko arikanuye mugukebura abatware b’igihugu. Ndadaye Melikiyoro yarwanira Uburundi Bushasha burangwamwo amata n’ubuki, amahoro n’amahonda ku Barundi bose, ata mwana n’ikinono. Uburundi Murima W’Isangi dusangiye Abarundi twese, ng’iryo ihangiro ryari riraje ishinga Incungu ya Demokarasi.

Nyenicubahiro Ndadaye Melikiyoro agandaguwe, kugira imigambi n’imigabo yaharanira kandi yazize ntizimangane akazimayongo, Abarundi batari bake barafashe inzira yogufata ibirwanisho. Ihangiro ry’urwo rugamba kwari gusubiza umutamana intwaro ya demokarasi mu Burundi. Ihangiro ry’urwo rugamba kwari kunywanisha Abarundi. Ihangiro ry’urwo rugamba kwari guhereza Abarundi igihugu c’inka n’imirima itonyanga itoto.

Uyumusi birahamba mucobo ! Birateye agahinda ! Kubona Petero Nkurunziza yitwa ko yazananye muri urwo rugamba rwoguhabuza demokarasi ariwe ariko ayicura bufuni na buhoro. Uyu musi birababaje kubona uyo Petero Nkurunziza ariko atema atongora, acisha kubuhomba uwo wese badasangiye ivyiyumviro : abamenyeshamakuru, amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, abikorera utwabo atari aba CNDD-FDD, ikitavuzwe co n’imigambwe itari soma mbike na Petero Nkurunziza. Abo bose uyu musi baratujijwe, bahirwa buhongo. Kandundura ni ukubona uwitwa ko ari Kizigenza Muntwaramiheto, yagomba kurwanira inzego z’umutekano zikingira bose, uyumusi ariko azisambura azicamwo ubwoko n’imirwi. Birateye ubwoba kubona hasigaye hari igisoda c’abahutu gusa citwa NONOKA ! Birateye ubwoba kumva ko za MBONERAKURE zimaze imisi zihekura Uburundi n’abarundi. Uyumusi zadugijwe ipete mugushirwa mu rwego rwemewe n’amategeko rwitwa « LE CORPS DES VOLONTAIRES NATIONAUX DU BURUNDI ». Uyo murwi w’inkorabara ugiye kuronswa inkoho amasase n’uruhusha rwo kwica ku mugaragaro bene umurango babona.

Si ivy’imbeshere uyu musi Nyenicubahiro Ndadaye Melikiyoro yozuka akabona amarorerwa abitwa ngo bafashe umuheto kugira bahabuze demokarasi bakora, ntakindi yokora atari kwifata ku munwa, ntakindi yokora atari gukorora amosozi ! Intuntu n’agahinda nivyo vyomwuzura umutima. Naho yakunda kwihangana, uyumusi ntakindi yokora atari kubavuma !

jj

Ni ukuri kuri hamwe, si agaseseshwarumuri, Petero Nkurunziza ariko aragandagura bunyamaswa ubugira kabiri Incungu ya Demokarasi, Ndadaye Melikiyoro. Ariko nta gitangaje kubona Petero Nkurunziza n’akarwi kiwe bariko bahonyanga iragi rya Nyenicubahiro Melikiyoro Ndadaye ! Ntaco bapfana !

Ndabasavye mumparurire kangahe Petero Nkurunziza yoba yaracishije mukanwa kiwe izina rya Nyenicubahiro Ndadaye Melikiyoro mu kiringo c’imyaka cumi yari amaze ku butegetsi ! Ni gake gashoboka ! Ndabasavye mumbarize Petero Nkurunziza icatumye yanka ko isabukuru ry’imyaka mirongo ibiri (2013) ry’igandagurwa rya Ndadaye Melikiyoro haba ibirori bidasanzwe vyo kwibuka uyo muhisi. Mbarize Petero Nkurunziza igituma kwisabukuru ya 50 y’ukwikukira kw’uburundi ( kw’igenekerezo rya mbere 2012) ata murundi numwe akomoka mu mugambwe wa Ndadaye Melikiyoro yambitswe ikidari.

None Petero Nkurunziza atubaha Incungu ya Demokarasi yokubaha Demokarasi gute ? Petero Nkurunziza adakunda Ndadaye Melikiyoro yokunda abarundi gute ? Petero Nkurunziza atanezwe iragi rya Ndadaye Melikiyoro yokunda imigambwe myinshi gute ? Yobura gute kwihagira ubutegetsi ku nguvu akoresheje igikenye ?

Kwizina ry’INAMA NKURU Y’IGIHUGU CNARED-GIRITEKA no kw’izina ryanje nyene nagomba nsubire guhanura nshimitse Petero Nkurunziza ndamusaba nti : « Petero Nkurunziza we, Oya gezaho ! Urarengeje urugero ». Kukaba nkako gushira igikumu ku ngingo yo gukura Uburundi mu muryango wa Sentare Mpuzamakungu y’i Lahe bisigura ko Petero Nkurunziza yahisemwo gusasira indava ikibi, ubwicanyi nubundi bubegito bwose bisigaye vyaratse indaro mugihugu cacu. Kuva kwigenekerezo rya 18 Gitugutu, aho yatera igikumu kuriyo ngingo igayitse, Petero Nkurunziza yafashe ingingo yuko Uburundi buharirwa ivomo. Yafashe ingingo yuko Uburundi bugiye kuba nyamwigendako. Yafashe ingingo yuko agiye kubandanya yica abatayoboka intwaro yiwe y’igikenye n’umukazo maze wamurima w’isangi Nyenicubahiro Ndadaye Melikiyoro yaharanira wahindutse Icibare ca Petero Nkurunziza nabasomabike biwe.

Mugukura uburundi muri uyo muryango wa Sentare Mpuzamakungu yi Lahe, Petero Nkurunziza yemeye adahigimanze ko inganda zimaze gutikira kuva igenekerezo rya 26 Ndamukiza 2015 atawundi azibazwa atari we nakarwi kiwe. Nico gituma iyo ngingo yigenekerezo rya 18 yayifashe kugira yikingire yongere akingire ikibaba abiwe bagandaguye Abarundi barenga ibihumbi bibiri. Babarundi isinzi banyuruzwa tukabura irengero,abandi bagatorwa ibiziga Petero Nkurunziza arazi neza ababagandagura.

Nico gituma CNARED-GIRITEKA iteye akamo abarundi bose iyo bava bakagera duhagurukire rimwe, tugire urunani rw’intamenwa duteshe Nkurunziza n’akarwi kiwe gutabagura Uburundi. Ndahamagaye abayoboke ba CNDD-FDD mugitekewe n’ubwoba, mutagira ayo mucira nayo mumira, mushigikire urwo rugamba rwogutesha ako karwi ! Ndahamagaye abarundi isinzi bari mumashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike n’Abarundi isinzi bari muri diaspora muhagurukire rimwe duteshe ako karwi. Ndahamagaye intwaramiheto z’uburundi n’igipolisi, mwebwe mwarahiye gukingira uburundi n’Abarundi imisi yose na hose, muve mu gacerere, muve muri ako gasho k’ubwoba, mureke kuba bampemukendamuke, mumenye ko inganda ziriko ziratikira murorera. Ejo aho bukera ntimuzoshimirwa ko muri bazima ahubwo muzobazwa ico mwakoze igihe Nkurunziza n’akarwi kiwe bariko bagandagura abo mujejwe gukingira.

Nimuri iyo ntumbero yokumutesha amabi ariko arakorera Abarundi CNARED-GIRITEKA isaba Sentare Mpuzamakungu y’i Lahe ngo ibandanye amatohoza hanyuma irengutse abamaze umwaka n’amezi atanu arenga bahekura abavyeyi. Muri ico gikorwa CNARED-GIRITEKA yifatanije n’amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike n’Abarundi baba hanze y’Uburundi (bo muri diyaspora) twatunganije imyiyerekano imbere ya Sentare Mpuzamakungu y’i Lahe mu kwezi kuza kwigenekerezo rya 11. Turasavye abarundi n’incuti z’uburundi tuze dusidukane niyonka tuje gusaba ubwo butungane butunganirize Abarundi turi mu marira n’amaganya. Abakora musaba agahusha k’umusi umwe, abarwaye muze mwandare, abari kure muze mwigabe, ariko uyo musi amakungu azobone ko abarundi isinzi bariko baratabaza.

Uyo musi tugomba kubwira amakungu nacanecane abanyafrika, ko atari abazungu bariko basaba ubwo butungane bwa Sentare Mpuzamakungu mu burundi, ko atari Paris, ko atari Bruxelles canke Washington, atari ishirahamwe mpuzamakungu ONU canke Ibihugu vyunze Ubumwe vya Burayi( Union Européenne), mugabo ko ari abapfakazi, impfuvyi, abavyeyi bahekuwe, incuti n’abagenzi, babarundi, baje gutakambira umupfasoni Mushikirizamanza Bensouda.

Iruhande yubwo butungane mpuzamakuungu, turasavye dushimitse ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryikore kububasha rihabwa n’amategeko kugira barungike ingabo mu Burundi kugarukana amahoro n’ugukingira abanyagihugu. Ntakuntu Petero Nkurunziza n’abiwe bokwica Abarundi ibihumbi bibiri, bakangaza abarenga ibihumbi amajana atanu, bagapfunga abarenga ibihumbi bitandatu, hanyuma ngo amakungu agume arorera. ONU ifise itegeko n’uruhusha rwogutabara aho hose ikiremwamuntu kibangamiwe n’intwaro karyanishamiryango kandi y’ubwicanyi nk’iyi ihangamye i Bujumbura. Intwaro y’igikenye iri i Burundi nta kuntu yosuzugura ONU mu kurahira ko ingingo yayo ya 2303 idashobora kuja mungiro i Burundi ; canke ngo ingingo y’igisata c’agateka ka zinamuntu y’i Jeneve yo kw’igenekerezo rya 30 Nyakanga nayo nyene itoja mu ngiro. Ako kagayo kavanze n’ikibi amakungu agomba kugahagurukira ikagahagarika.

Uwundi muti amakungu agomba kuvugutira iyo ntwaro y’icaduka ya Nkurunziza, ni ugutahukana inteko zose zagiye kugarukana amahoro mumakungu. Kuko amahera ava muri izo nteko yose nayaza guha impigi n’ukumara Abarundi. Inzira zose zironsa amahera ubwo butegetsi vyiza zokugarwa. Nico cobumara amanyama n’agasuzuguro vyarenze ihaniro. Vyongeye Nkurunziza n’incoreke ziwe bogomvye kutaronka uburenganzira bwokuguma bazunguruka isi yose nokubafatira amatungo basahuye anyegeje kwisi yose.

Uretse guhagarika ubwicanyi nububisha bundi, ivyo bihano bigomba gutuma abihagiye ubutegetsi ku nguvu bagaruka kumeza y’ibiganiro i Arusha ; ubona ko ubuheruka mu kwezi kw’indwi, igenekerezo rya 12, intumwa za Petero Nkurunziza zivumbuye, zigatera akagere umuhuza. Ivyo biganiro navyo ntarindi hangiro bifise atari kugarukana mu gihugu ya ntwaro rusangi umuhisi Ndadaye Melikiyoro yaharaniye. Abarundi basubire bitorere ababarongora atagitsure canke igikenye. Babashimishije babongere, atari uko bababogoze. Ariko imbere yitunganywa ryayo matora hagomba kuba inzego mfatakibanza zizobanza gusibura ivyo Nkurunziza nakarwi kiwe basibanganije mubuzima bwose bw’igihugu.

Ntituzoruhuka Uburundi Bushasha burangwa na Demokarasi nyenicubahiro Ndadaye Melikiyoro yaharaniye tutabugezeko. Murico kiringo amasezerano asubiza Uburundi muriya Sentare Mpuzamakungu yi Lahe azosubizwa umutamana mugihugu cacu. Maze Umurundi wese agire iteka n’itekane mu biwe no mu vyiwe.