Umutekano woba ubandanya utituka mu gihugu?

0

Inama nkuru y’abepisikopi ba Ekleziya Katorika mu Burundi CECAB basaba umugenduzi mukuru w’igiporisi ku rwego rw’igihugu kubacungerera umutekano mu misi bariko bagira inama ihuza abepisikopi ba Ekleziya Katorika baturuka mu bihugu vyo muri Afirika yo hagati iriko ibera hano mu gihugu c’Uburundi.

Musenyeri umwungere wa Diyoseze ya Muyinga akongera akaba uwurongoye ihuriro ry’abepisikopi mu Burundi CECAB,Joachim NTAHONDEREYE arongoye ihuriro ry’abepisikopi katorika mu Burundi CECAB mw’ikete yarungikiye umugenduzi mukuru w’igiporisi mu Burundi yasavye ko bofashwa mu gikorwa co kubacungerera umutekano.

Naho ata mvo zasizwe muri ryo kete ,abenshi baribaza nimba umutekano ubandanya utituka mu Burundi kugeza aho abarongozi bamadini basaba gucungerwa umutekano kandi mu misi ya hera barashonora kwakira no gutunganya inama zitandukanye haba ku rwego rw’igihugu eka na mpuzamakungu batarinze gusaba ko bocungererwa umutekano.

Ibihugu vyitavye iyo nama n’ibihugu vy’Urwanda,Repuburika iharanira intwaro rusangi ya Kongo,igihugu c’Uburundi cakiriye iyo nama hamwe n’abandi bavuye i Roma mu gihugu c’Ubutariyano.

I ruhande y’iyo nama abo bepisikopi bategekanya kuzotemberera inkambi z’impunzi ziri mu ntara ya Ruyigi mu ntumbero yo kuzishigikira.

Nk’uko biri muriryo kete,zimwe mu nsiguro zitangwa na Musenyeri Joachim NTAHONDEREYE zimenyesha ko babimenyesheje kugira abajejwe umutekano bafate ingingo zose zikenewe zo gucungera umutekano aho abo bepisikopi ba katorika bazoca mu gihe bazoba bakiri hano mu gihugu.