Umugambwe CNDD FDD ubandanya kwifatira mu gahanga Ububirigi

0

MW’itangazo umugambwe CNDD FDD wasohoye kuri uwu wa kabiri, wagirije igihugu c’Ububirigi ko arico gishigikiye imirwi y’iterabwoba ihungabanya umutekano w’Uburundi.

Muri iryo tangazo ryasomwe na Daniel Gelase NDABIRABE, umuvugizi w’umugambwe CNDD FDD, Ububirigi butungwa agatoke ko bubandanya kwigisha inyigisho z’ukuvangura amoko mu Burundi, mu kwerekana ko hari ubwoko buruta ubundi. Ububirigi bwagirizwa kandi ko bufise intumbero y’ugusenyura inzego zashizweho n’abanyagihugu babicishije mu matora.

Dushimye kubashikiriza iryo jambo nomero 039/2015 ryo kuwa 10 MUNYONYO

Umukuru w’Igihugu yafashe ingingo yokwaka ibirwanisho abatabifitiye uruhusha, Igihugu cadutwaye igihe c’ubukoroni naco giti ˝ngwaho ihonyabwoko˝.

1. Kw’igenekerezo rya 2 Munyonyo 2015, Nyenicubahiro Umukuru w’Igihugu yarashikirije ijambo Abarundi, aho yafashe ingingo yo guhagurukira kwaka ibirwanisho ababitunze batabifitiye uruhusha ; ni ingingo nziza cane kandi yo gukenguruka kuko iri mu bisabwa n’Amakungu mu gutsimbataza amahoro mu Gihugu cose. Ariko rero, iyo ngingo ntiyanezereje na gato Igihugu cahoze kidutwara mugihe c’Ubukoroni, kuko caciye gisimbira kw’isunzu ry’inzu kivuga ko uwo mugambi wo gukura ibirwanisho mu banyagihugu ugamije gukora ihonyabwoko ;

2. Umugambwe CNDD-FDD waguye mu gahundwe igihe wumva ayo majambo, avurwa n’abategetsi b’ Ububirigi mu gihe Pancrace Cimpaye yari ahejeje kwemeza ko ingingo yafashwe na Reta yo kwaka ibirwanisho abihevyi barara barahungabanya umutekano ari umugambi w’ihonyabwoko Umugambwe CNDD-FDD wateguye kuva kera. Mwomenya ko ivyo ari ikinyoma cambaye ubusa gikwiragizwa n’intagondwa zivuga ko zitavuga rumwe na Reta, kandi ivyo binyoma bagenda baradandaza vyateguriwe mu Gihugu c’Ububirigi kuva 2010 kugira bashobore kwumvisha bitabagoye Ibihugu vyo mu Muryango wa Buraya, Ibihugu vyo mu Muryango wa Afrika hamwe no mw’Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU, maze bikunde bemere babafashe badahigimanga, ata n’amatohoza abanje kuba, mu mugambi wabo wo gucafuza Umugambwe CNDD-FDD na Reta iwukomokako. Ivyo vyose kugira banigire mu menshi ubutegetsi buherutse kwitorerwa n’abenegihugu mu kubaka umwidegemvyo wo kwitorera indongozi bashaka n’inzego bipfuza ;

3. Mwomenya ko atari ubwa mbere Reta y’Uburundi ifata ingingo yo kwaka ibirwanisho ababifise batabirekuriwe n’amategeko. Ivyo vyarabaye mu mwaka w’2010, inyuma y’amatora nk’uku kw’uno munsi, aho hari uturwi twari twadutse tudurumbanya amahoro n’umutekano twitwaje ibirwanisho. Abajejwe umutekano barahagurutse barakora, Indongozi z’Igihugu zirahaguruka, maze utwo turwi turatuzwa mu mwanya muto cane n’ubu niko bizogenda ;

4. Amayeri menshi Ababirigi n’Ibihugu bigize Umuryango w’Uburaya bicuditse bariko barakoresha afise intumbero yo kwumvisha amakungu babicishije mu kuvuza amaruru yo gufata mu mugongo no gukingira intagondwa z ‘abicanyi bahungabanya umutekano mu makaritiye amwe amwe yo mu gisagara ca Bujumbura no mu kwumvisha akarere Uburundi buherereyemwo no mu yandi makungu bakoresheje amaradiyo n’ibimenyeshamakuru mpuzamakungu ko ubutegetsi bukomoka ku mugambwe CNDD-FDD aribwo buteza umutekano muke. Bikaba ari navyo tubona mu matangazo Umubirigi Louis Michel yirigwa arasohora. Muri ayo matangazo y’umuhero, avuga ko hari itegurwa ry’ihonyabwoko mu Burundi, ivyo akabivuga kugira akingire akarwi kari ku rushi k’abanyeporitike gahembwa kandi kagahabwa ibirwanisho n’Ububirigi, maze bikunde bihagire ubutegetsi ku nguvu mu Burundi. Iyo ngendo nta kindi igamije atari ugusubiza Igihugu c’Uburundi mu bukoroni hamwe n’ugushaka kugira abenegihugu abaja b’Ababirigi ;

5. Mu gihe hariko harakwiragizwa ibihuha bijanye n’ihonyabwoko vyatanguye gukwiragizwa, bikibutsa ingene vyatanguye kuvugwa mu mwaka w’2014 n’abatavuga rumwe n’ubutegetsi kandi batanabwerekwa na gato be n’abasanzwe babashigikira mu kubaronsa amahera, umugabo umwe yarishwe, umutima wiwe abicanyi bakora iterabwoba barawurandura bongera barawurya muri Karitiye ya Mutakura, ivyo bigatuma twemera tudakekeranya ko bifitaniye isano n’ikinamico rica mu bimenyeshamakuru bisabwe n’ Ababirigi bahoze bacura bufuni na buhoro Uburundi babatuma kugira ngo bashiremwo akariro bemeze ko ihonyabwoko bo bateguye ritanguye. Ivyo vyahuriranye n’uko umuhungu w’uwurongoye ishirahamwe APRODH Petero Karaveri Mbonimpa yariko yitegurira kuja i Buraya yagandaguwe, ivyo bikerekana ko bifitaniye isano n’igandagurwa ry’umukwe wiwe riheruka kuba riturutse ku gusubiranamwo kw’imiryango hakoreshejwe ibirwanisho. Ntitworeka no kuvuga ku bwicanyi bwakorewe abantu 09 mu kirabu kimwe co muri Zone Kanyosha yo muri Komine Muha ku mugoroba w’igenekerezo rya 07 Munyonyo 2015. Ubwo bwicanyi bwo mu Kanyosha bwakozwe n’abicanyi biyambitse impuzu z’igiporisi, ivyo navyo bikaba atawe vyojuragiza kuko imyambaro y’igiporisi n’igisirikare iguma ifatanwa ku bwishi abicanyi bakora iterabwoba mu gikorwa c’abaporisi co gukura ibirwanisho mu banyagihugu batabifitiye uruhusha. Ariko badatevye, bene gutegura ubwo bwicanyi no guhungabanya umutekano w’Igihugu baca bafata amakaramu bakandika, bakaja mu maradiyo bavuza induru ngo ni ubwicanyi butegurwa n’Umugambwe uri ku butegetsi. N’aho ikinyoma cama kinyaruka cane, ukuri kugenda bukebuke ariko igihe cose ukuri gushitse ikinyoma cakwiragijwe kirahava kikomoka mu nyubako no mu buhinga bwaco bwose. Umugambwe CNDD-FDD ntiwigeze kandi ntuzigera utegura ihonyabwoko kanatsinda ikiwuraje ishinga ni amahoro, umutekano kuri bose, ukunywanisha Abarundi n’iterambere. Abenshi mu banywanyi ba CNDD-FDD barababajwe cane n’ihonyabwoko ryo mu 1972-73 be n’ubundi bwicanyi bwahekuye Uburundi ari naco gituma batazokwigera bemera gusubira kuba mu makuba nk’ayo ;

dada

6. Umugambwe CNDD-FDD urakeje Nyenicubahiro Umukuru w’Igihugu kubona yahisemwo gufata ico kibazo mu minwe, be n’iyo ngingo yari irindiriwe cane n’aho bamwe mu banyeporitike b’abakoroni b’Ababirigi batanezerewe n’iyo ngingo. Muri make ntivyumvikana ingene abo banyeporitike b’Abakoroni b’Ababirigi baboroga bavuga ngo hari ihonyabwoko ririko rikorerwa ivyihebe vyabo bikora iterabwoba mu gihugu aho gutera intege nyabuna Abenegihugu bo mu makaritiye azokorerwamwo igikorwa co gusaka ibirwanisho ngo bagume mu mihana yabo bongere basubize ibirwanisho batunze batabifitiye uruhusha ahubwo baciye babasaba guhunga. Iyo nyifato y’Ababirigi bamwe bamwe iragaragaza neza ko aribo batunganya amabi yose n’ubwicanyi bikorerwa Abenegihugu b’Abarundi kuva mu gihe c’Ubukoroni mbere gushika n’ubu ;

7.Uguhamagarira Abenegihugu bo mu makaritiye ya Cibitoke na Mutakura guhunga, aho gusubiza ibirwanisho batunze batabifitiye uruhusha ku nzego za Reta zibijejwe nk’uko Nyenicubahiro Kizigenza w’Uburundi yabisavye, ni amayeri n’urwenge ataco bizoshikako vyo gushaka guhishirira amafuti y’Abakoroni b’Ababirigi kugira bahotore kahise, bongere barondere ingene bisokora mu biganiro vyobahuje na Reta y’Uburundi be na wa Murwi ujejwe Ukuri no Kunywanisha Abarundi (CVR), nazo izo nyankaburundi zikora iterabwoba ziheze zironke umugwi woja mu biganiro bizohuza Abarundi. Ivyo rero birarenze ! Kandi ikintu cose gifise intango n’iherezo. Ububirigi ntibushobora kuguma bwinyegeza inyuma y’amabi n’ubwicanyi vyakozwe mu Burundi kuva mu gihe c’Ubukoroni, aho bakoresheje Abarundi bamwe bamwe bagurishije ubuntu bwabo, bagahitamwo guhungabanya Igihugu cabo c’amavukiro ;

8. Nk’uko atawobideha, kahise k’Uburundi karerekana kw’Abenegihugu b’Abarundi bacibuka nk’ejo aho intwaro y’Ababirigi yishimikiza ubwoko mu gushinga amabanga aba canke bariya na cane cane mu vy’intwaro. Baribuka kandi ko gushika mu mwaka w’1945, hatari hagisigaye mu ntwaro umutware n’umwe akomoka mu bwoko bugizwe na benshi mu gihugu. Vyongeye, baracibuka neza ko’izuru, ibirenge, igihagararo c’umurwi kanaka w’abenegihugu vyapimwa kugira ngo bemeze badakekeranya ko hariho ubwoko buruta ubundi mu gihugu. Abarundi barazi kandi ko uno musi ari izo nyigisho zivanguramoko ziranga abanyepolitike b’Abakoroni b’Ababirigi nka Louis Michel n’abandi basangiye umugambi. Umugambwe CNDD-FDD ntuzibagira na rimwe amajambo ya Louis Michel igihe wari ukiri ku rubuga rw’intambara, aho yubahutse gutuka abagize uwo muhari mu kubita abana ba Gahini bazopfa bangara, ikaba ari nayo mpamvu yatumye Umuhari CNDD-FDD w’ico gihe ukumirwa mu biganiro vy’amahoro vyabereye i Arusha. Twokwibuka n’ibindi n’ibindi;

9. Umugambwe CNDD-FDD ubona ko abakoroni batwaye igihugu imyaka n’iyindi bafise uruhara rudasanzwe mu mabi yagiye arashikira Igihugu muri kahise kaco, ko kandi bategerezwa kwishura ivyo bakoze ku mibereho y’abenegihugu ku rugero rumwe n’abandi benegihugu b’Abarundi. Nta kuntu rero bokwikura mu biganiro bigiye guhuza Abarundi buca bitangura no muri wa Murwi wo Kuvugana Ukuri no Kurekuriranira CVR;

10. Umugambwe CNDD-FDD urasavye ushimitse ko ba basirikare barungikwa n’Ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Afrika basanzwe bari hano, kwishikira kuraba ingene ico gikorwa co kwaka ibirwanisho abatabifitiye uburenganzira kiriko kiragenda, bareke kwakira ivyo babwirwa, gutyo bafashe kubeshuza ibinyoma vy’abambika ibara igihugu ngo hariho ihonyabwoko rigire ribe mu Burundi ;

11. Umugambwe CNDD-FDD urangije ushimira wongera ukeza abagize inzego zo gucungera amahoro n’umutekano ku bukerebutsi n’ukwitanga berekanye mu nzira yo gutsimbataza amahoro n’umutekano. Urabateye intege kugira ngo batere baja imbere mu ntumbero yo gutsimbataza amahoro n’iterambere vyo nkenerwa kugira ngo haboneke iterambere rirama mu gihugu. Umugambwe CNDD-FDD uboneyeho n’akaryo ko gusubira gusaba ubugira kandi abenegihugu n’Amashirahamwe Mpuzamakungu na cane cane Ishirahamwe rya ONU, UE, UA, EAC, CIRGL kutadohoka ku nzira yiyemeje yo gutsimbataza amahoro no kunywanisha. Umenyesheje kandi ko hatazigera habaho ihonyabwoko canke ubwicanyi bw’ikivunga mu gihugu eka ndetse no mu batavugarumwe na Reta kandi batanayerekwa nk’uko bamwe mu babaronsa uburyo badasiba kubivuga no kubiririmba buri gihe. Uboneyeho n’akaryo ko gukeza ubugira kandi inzego z’umutekano zigizwe n’igipolisi hamwe n’igisirikare ku buhinga budasanzwe ziriko zirakoresha mu gikorwa co kwaka ibirwanisho ababitunze batabirekuriwe n’amategeko catanguye gukorwa kuva kw’igenekerezo rya 8 Munyonyo 2015, kikaba kimaze gushika ku nyishu zishimishije hisunzwe ibitigiri vy’ibirwanisho bimaze gufatwa n’ingene ico gikorwa kiriko kirarangurwa mu mutekano ntangere atawurya uwundi urwara hisunzwe ubuhinga budasanzwe. Izo nzego ni zikomere kw’ibanga.