Umubabaro n’umwiheburo wabariko barasamburigwa inzu badandarizamwo

0

Nd’umwe mu bagiye kwugarirwa boutique vy’ihutihuti!
Bivuye ku ngingo zafashwe n’umutegetsi umengo ariko ararazirana,
Atiyumviriye ko izo nzu abadandaza amabutike bazitangiye avances kugira ngo bazipange, atiyumviriye no ku ngingo yofatwa kugira ngo abatanze avance babanze bicarire avances batanze kuko bidakunda ko bazisubizwa, kuko bane amazu atari bo bivuyeko!

Atiyumviriye ko abadandaza amabutike agira yugarwe ari bo benshi kuruta ibibanza biri mu ma soko ari i Bujumbura, ko kubw’ivyo ata n’ica gatatu c’ibibanza vyokwira abadandariza mu ma karitiye yoronka mu masoko y’i Bujumbura,

Ingingo mbi zitiyumviriweko imbere yuko zifatwa zigiye kwongereza:
-Abirukwako n’amabanki yabaguranye imitahe canke ayo kwubaka ayo mazu yakorerwamwo,
-Abicwa n’inzara,
-Abashomeri,
-Ababandi,
-Abiyahura,
-Abicanyi,…
-Impfuvyi n’abapfakazi,
-Amarira mu gihugu,..