Ubushikiranganji bw’amagara y’abantu bwashikirije ivyo buzorangura mu mwaka wa 2018

0

Ubushikirangaji bw’amagara y’abantu no kugwanya sida bumenyeshako ibigiye gukorwa muruno mwaka wa 2018 murubwo bushikiranganji ari ibijanye no gutanguza urugero rwa Maitrise mu vyerekeye amagara y’abantu kw’ishure ry’ubuvuzi INSP ,kuzotunganya ishirwaho ry’igisata co kwigisha kugorora imitsi n’ingingo z’umubiri mu kigo INSP hamwe no gutungaya ibikorwa vyo kuvura ingwara zo mu nda n’urukushi.

Umushikiringanji w’amagara y’abantu no kugwanya Sida Dr Josiane NIJIMBERE mu gihe yashikiriza ivyaranguwe mu mwaka uheze yamenyesheje ko muruyu mwaka wa 2018 bategekanya kugura amafirigo akoreshwa n’imishwarara y’izuba angana 476 , gutanguza isekeza ryo gukingira ingwara ya mugiga kuva k’umwana w’umwaka umwe gushika ku myaka 29 hamwe no gutanguza umugambi wo kurwanya ingwara ziturutse ku gufungura nabi mu ntara ya Makamba na Rutana.

Ubwo bushikiranganji bumenyeshako bimwe mu vyatumye badashika kw’ihangiro bari bihaye mu mwaka wa 2017 ari ibijanye no kubura uburyo butakwiye,ikena ry’imiti imwe imwe hamwe no kubura ibikoresho vyo kwa muganga n’abakozi badakwiye batibagiye abanonosoye ubumenyi mu bisata bitandukanye.

Bimwe mu vayaranguwe n’ubwo bushikiranganji mu mwaka wa 2017 nk’uko vyashikirijwe na Dr Josiane NIJIMBERE n’ibijanye n’ikiza ca Malariya bahanganye naco ,imisegetera yica imibu yatanzwe mu gihugu cose,gupoma imiti yica imibu mu mazu yo mu ntara za Rutana,Muyinga,Ngozi,Cankuzo hamwe na Karusi,incanco zibiri nshasha zatangujwe zijanye no gukinga ingwara ya cancer yo mu rwinjiriro rw’igitereko hamwe n’urundi rukingira rimwe agasama na rubeole.

Mu mwaka wa 2017,ubwo bushikiranganji bwarashoboye kuronsa amavuriro ubushobozi bwo gutanga uburyo bwo gufasha mw’irondoka rijanye n’amagara meza,umugambi wo gukingira abana b’abavyeyi bagendana kugira ntibavukane ubwandu bwa Sida ,gusuzuma imiti yinjira mu gihugu hamwe n’ibikorwa vyatangujwe bijanye no kubaka amazu y’ubudandarizo bw’imiti mu burere bw’ubuvuzi bwa Mabayi,C’ibitoke,Musema,Giteranyi,Kibuye na Bugarama.