Sunday, January 29, 2023
HomeNewsUburundi Bwoba Bukenye Cane Ku Buryo Abarundi Bararikirwa Gutanga Intererano Kugira Hategurwe...

Uburundi Bwoba Bukenye Cane Ku Buryo Abarundi Bararikirwa Gutanga Intererano Kugira Hategurwe Neza Amatora ya 2020?

Amatora ya 2020 aramaze gutangura gushusha imitwe abatari bake, yaba Leta, abatavuga rumwe na Leta, eka mbere n’abadaharanira ivyicaro vya politike, tutitabagiye n’umunyagihugu asanzwe yasabwe gutanga iyo ntererano. Uko biri kwose, biramaze kugaragara ko leta y’Uburundi itorohewe mu vy’Uburyo bivanye n’ibihano bwafatiwe ku buryo ivyo ikora nka vyose iharura ku Banyagihugu. Mugabo hari abavuga bati: “Iyo Leta ikenye, hatunga abanyagihugu; igihe naho leta itunze haca hakena abanyagihugu”. Kumbure niko vyohava bivugwa, gusa tuzoraba uko bizogenda gushika mu 2020.

Hari ejo kw’igenekerezo rya 30 Ruheshi mw’ijambo Umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza yashikirije abarundi n’amakungu kubwo guhimbaza imyaka 55 iheze burose intahe yo kwikukira uyu musi itariki 1 Mukakaro yahamagariye Abarundi bose gutangura kwitegurira amatora yo mu mwaka wa 2020 mu gutanga intererano y’uburyo buzokoreshwa muri ayo matora.

Umukuru w’igihugu ahamagarira Abarundi guterera uko bashoboye mu kwitegurira amatora ya 2020.

Umukuru w’igihugu Petero Nkurunziza yavuze ati : “Dufatiye ku bihe twaciyemwo kuva mu 1961, birakwiye ko twitegurira neza amatora yo mu mwaka w’2020 no muri kazoza mu bijanye n’uburyo hamwe n’ibikoresho tutarinze kwambambira amakungu.Na cane cane ko twamaze kwibonera ko hari ibihugu bimwe bimwe vyipfuza ko Uburundi bworamutswa akaguma n’akajagari ngo bibone kudusahura ubutunzi bwacu vyikinze agahumbezi, gutyo batwamize mu ndyane zitubuza kubona no kwikora ku butunzi Imana yaduhaye, twame mu bukene, gutyo twame tubateze amashi.Turabararitse rero ngo muterere hakiri kare kuri konte inomero 1110/267 yuguruwe mw’Ibanki nkuru y’Igihugu. Dusavye amabanki atandukanye n’amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana ngo akorane n’Ibanki nkuru y’Igihugu mu kworohereza abipfuza guterera, kugira amatora yimirije azoshike twaramaze kwisuganya.Umwe wese azoterera uko ashoboye, gutyo twereke amakungu ko Abarundi dushoboye kwitunganiriza amatora azira utunenge tutarinze kuzera inze, nakare akimuhana kaza imvura ihise”.

Pierre Nkurunziza abandanya ati: “Iyo ni imwe mu nzira zo gutsimbataza intahe y’ukwikukira na demokarasi mu gihugu cacu, na kare iyo ntahe y’ukwikukira twayironse iciye mu matora mu 1961.Mwibuke imitego twasimvye mu 2015, aho abari biyemeje kudufasha mu matora baduteze imitego mu kwiyonjorora hasigaye indwi imwe gusa ngo amatora atangure. Muca mutahura neza igituma amatora yamye aburabuzwa cane cane n’abakoroni ba kera n’ubu bataratuva inyuma.”

Must Read

Urwanda rumenyesha ko umwansi umwe rudende rufise mu karere ari Congo...

0
Umushikiranganji w’imigenderanire n’ayandi makungu w’urwanda yemeje ko muri aka karere ,igihugu c’urwanda gifise umwansi umwe rudende ari we Republika iharanira Intwaro rusangi ya Congo....