‘Uburundi buracemera ubutungane mpuzamakungu’.

0

Mu gihe ku wa 17 Mukakaro Uburundi bwama buhimbaza umusi mpuzamkungu wahariwe Ubutungane mpuzamakungu, ubushikiranganji bw’Ubutungane mu Burundi bukamenyesha ko ‘bucemera ubutungane mpuzamakungu’.

Ubushikiranganji bw’Ubutungane mu Burundi bukaba bumenyesha ko naho Uburundi butakiri muri Sentare Mpuzamakungu mpanavyaha CPI bidasigura ko Uburundi budacemera ubutungane mpuzamkungu.

Ubwo bushikiranganji bukaba bumenyesha ko ubutungane mpuzakangu burimwo vyinshi harimwo na Sentare Mpanavyaha Mpuzamakungu CPI n’ayandi masentare mw’isi.

Bikamenywa ko imiryango y’Abarundi irenga 1500 niyo imaze kwitura Sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI kugira itunganirizwe, kandi ko CPI igikurikirana izo manza naho Uburundi butakiri muri iyo Sentare CPI, kubera ko iyo Sentare ibikurikirana kubera ivyo vyaha vyakozwe mu Burundi kubera ko bwari bukiri muri iyo sentare CPI.