Ubumwe Bwa Afrika Ntibwerekana Aho Buhagaze Kw’Ihinyanyurwa Ry’Ibwirizwa Shingiro.

0

Mu gihe Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU, Ubumwe bwa Buraya, Amerika n’abandi bamaze kwerekana aho bahagaze ku kibazo c’Uburundi kijanye no guhinyanyura ibwirizwa-shingiro, Ubumwe bwa Afrika ntiburerakana aho buhagaze na gato. Abihweza ibintu n’ibindi bakabona ko iryo shirahamwe rirekerana ibintu.

Mu gihe ihinyanyurwa ry’ibwirizwa shingiro rishobora gutuma haba intureka zindi, benshi mu bo mu makungu bakurikiranira hafi ikibazo c’Uburundi baramaze kwerekana ko badashingikiye ihinyanyurwa ry’Ibwirizwa-shingiro.

Aho twohera kuri Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru wa ONU, wewe aheruka gusohora icegeranyo cerekana ko ihinyanyurwa ry’Ibwirizwa shingiro mu Burundi riteye akaga. Intumwa yiwe mu Burundi nayo ntiyasigaye inyuma maze ihamvya Shebuja mu kuvuga ko mu Burundi ‘ata kiriko kiragenda, ko amatora yizewe adashoboka’.

Benjamin Mkapa nawe yaramaze kwerekana aho ahagaze mu kuvuga ko nawe ihinyanyurwa ry’Ibwirizwa shingiro atarishigikiye na gato, kubera ko bishobora gutuma intureka ziyongera cane.

Ariko rero uko Ubumwe bwa Afrika buvyifatamwo ku bijanye n’amahinduka kwibiwirizwa shingiro si gushasha kubera ko mu Rwanda, Uganda, Kongo, Gabon, Chad na Djibouti habaye uguhindura amabwirizwa shingiro kandi Ubumwe bwa Afrika burorera ntaco bwavuze.

Biramaze kugaragara ko Ubumwe bwa Afrika butabona kumwe ikibazo c’Uburundi na ONU. Nk’akarorero, mu gihe ONU ishaka ko amatohoza ku Burundi akozwe na CPI yokorwa, ibihugu vyinshi vyo mw’Ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Afrika bwobwo bwarashimye ingingo y’Uburundi yo kuva muri CPI.