Simon Bizimana Yahasize Ubuzima Kubera Yanse Kwiyandikisha Mu Matora.

0

Mw’isekeza ryatangujwe n’umukuru w’igihugu ryo guhinyanyura ibwirizwa-shingiro, ririko riravamwo ingaruka zinaka zimaze no guhitana bamwe bamwe bakahasiga ubuzima.

Imbere y’uko iryo sekeza ryo kwandika abazoja gutora mu kamaramapaka ko guhinyanyura ibwirizwa-shingiro, Umuvugizi w’ubushikiranganji bw’umutekano, Pierre Nkurikiye, yari yagabishije ashimitse uwo wese yohirahira ngo abere intambamyi ico gikorwa, ko abapolisi bafise uburenganzira bwo guhagarika uwo wese ‘yorwanya ico gikorwa’.

https://twitter.com/Baconib/status/964262889203945472

Mw’ivideo iriko ikwiragira ku mbuga ngurukana bumenyi, hari umunyagihugu yitwa Simon Bizimana, ava mu ntara ya Cankuzo, yaraye apfuye kubera ugutotezwa yakorewe n’inzego zijejwe umutekano.

Simon Bizimana akaba yatotejwe cane kubera yanse kuja kwiyandikisha ngo azotore mu matora yo guhakana canke kwemeza ibwirizwa shingiro. Maze kubera ivyo yemera mu vy’idini, aryumako maze aranka, niko guca atotezwa bikabije, gushika y’aho ahasiga ubuzima.

Simon Bizimana akaba yapfuye mu mpera y’indwi turangije kubera ububabare bwinshi bw’ivyo yakorewe.