Regideso yahinduye umukenyuro, igire izane amakonteri y’amazi y’ama unite

0

K’urubuga rwayo ngurukana bumenyi rwa twitter, Regideso ivuga ko igiye kuzana amakonteri azotanga amazi hakoreshejwe ama unité. Regideso ikavuga ko izoshinga uburere bwo kuza iracungera ingene ayo makonteri akora no kwandika ibiharuro umwe wese agezeko. Ivyo bikazotuma ishobora kuraba neza ingene amazi akoreshwa n’ingene arihishwa.


Ariko ishirahamwe Regideso ntiryavuze igihe ico gikorwa kizobera n’ishirahamwe rizokora ico gikorwa hamwe n’amahera bizotwara. Prezida Ndayishimiye akaba yaragabishije abakozi ba Regideso ko badahinduye ingendo azobirukana bose kuva kumuplanton gushika ku muyobozi mukuru. Umuyobozi mukuru akaba amaze guhindurwa. Henshi mu makaritiye amatara aguma acika instinga zica mu kuzimu ntizisubirizwe nizica hejuru bigacika uruhombo kubanywanyi na Regideso hamwe n’ubusuma buca bwiyongera n’urudandazwa rugahagarara.