Petero BUYOYA, Sylvestre NTIBANTUNGANYA hamwe na Domisiyano NDAYIZEYE bakuwe mu nama nkenguzamateka

0

Abahoze ari abakuru b’igihugu c’Uburundi aribo Petero BUYOYA, Sylvestre NTIBANTUNGANYA hamwe na Domisiyano NDAYIZEYE ntibakiri abakenguzamateka, nk’uko bivugwa na Anicet NIYONGABO, icegera ca kabiri c’umukuru w’inama nkenguzamateka, avuga ko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero y’ugukurikiza ibwirizwa shingiro rishasha riheruka gutorwa n’Abarundi kw’igenekerezo rya 17 Rusama 2018.

Nk’uko biri mw’itegeko ngenderwako rishasha ry’inama nkenguzamateka y’Uburundi ryemejwe kuri uwu wa mbere, Anicet NIYONGABO, icegera ca kabiri c’umukuru w’inama nkenguzamateka avuga ati : “Mu mategeko ngenderwako twahora dukorerako, twisunga itegeko rigenga abahoze ari abakuru b’igihugu, nk’ivyo muri iki gihe twabihunduye, kubera ibwirizwa shingiro ryatowe n’Abarundi, ubu ritacemera ko abahoze ari abakuru b’igihugu baza gusasa mu nama nkenguzamateka. Ngira mwabonye harya dukorera, amazina yabo yahora aba ahari, n’intebe zabo zahora ziba zihari, ariko mwabonye ubu atazigihari.”

Ingingo y’uko uwahora atwara Uburundi avuye mu mabanga aca aba umukenguzamateka ubuzima bwiwe bwose yatanguranye n’amasezerano y’i Arusha. Mw’ibwirizwa shingiro rishasha, bavuga ko abahoze ari abakuru b’igihugu c’Uburundi ata ntebe bafise mu nama nkenguzamateka, nk’uko vyahora. Integuro y’ibwirizwa shingiro rishasha ntaco ivuga ariko kuri kazoza k’abo bahoze baramutswa Uburundi.

Mu nteguro y’ibwirizwa shingiro rishasha, inama nkenguzamateka ivugwa mu ngingo ya 184, aho bavuga ko uwitoza kugira abe umukenguzamateka ategerezwa kuba ari umurundi, akaba akwije imyaka mirongo itatu n’itanu y’amavuka ku munsi w’itora, akaba atakimukumira mu mabanga y’igihugu.

Uwitoza ngo abe umukenguzamateka ategerezwa kuba ataragira icaha gikomeye canke gisanzwe bitegekanywa n’Ibwirizwa rigenga amatora. Ibwirizwa rigenga amatora niryo ritomora kandi ikiringo uwitoza ngo abe umukenguzamateka azoba amaze kuva yagiriye icaha nk’uko bitegekanijwe mu gahimba gahejeje kuvugwa k’iyo ngingo kugira ngo yemererwe kwitoza.

Ingingo ya 185 nayo ivuga ko abagize Inama Nkenguzamateka ari abantu babiri baserukira intara imwimwe batowe n’abaserukira abandi mu makomine agize iyo ntara bo mu moko adasa kandi badatorewe ku rutonde rumwe, hamwe n’abantu batatu bo mu bwoko bw’abatwa.

Integuro y’ibwirizwa shingiro rishasha ivuga ko mu bagize inama nkenguzamateka hategerezwa kubamwo n’imiburiburi ibice 30% vy’abagore. Ibwirizwa rigenga amatora rirerekana ingene bigenda mu kubishira mu ngiro bikenewe hakongerwamwo abandi kugira ibitigiri bikwire.

Ingingo ya 186 ivuga ko umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora mu gihugu cose usuzuma ko abitoza bakwije ibisabwa n’amategeko. Abitoza bashikirizwa n’imigambwe yabo canke bagashobora kwitoza ku giti cabo.