Ntibisanzwe : Muri Kenya uno mugabo amaze kuzura inva zabapfuye zirenga igihumbi (1000 )

0

Kuva wakavuka uramaze kunva ibibi vyinshi abantu bakora ariko ibi vyovyo tugiye kubabwira birarengeje cane kuko ntitwovyita kwaribibi gusa ahubwo twovyita kwari ubwicanyi.

kibera

Umugabo yitwa ‘John Kibera ” womugihu ca Kenya numwe mubantu bahoze baronderwa cane naba Police bomurico gihugu bivanye nuko yakora ibintu vyokuzura abantu bapfuye ashaka amasandugu baba bahamvyemwo abantu kugirango aje kuyadandaza.Nkuko Ikinyamakuru KTN gikorera muri Kenya cabitangaje, bo bavuga yuko uwo mugabo ko yamaze ikiringo cimyaka igera kuri 5 azura abantu bapfuye ariko ahohose yarondera amasandugu yokuja kudandaza kugirango aronke ubuzima bwo kubandanya yibeshaho.John Kibera” inyuma yigihe kirekire aronderwa nabapolisi cane bomurico gihugu ca Kenya , yarafashwe munyumwa afungwa imyaka ishika kuri 6 ariko akiri Mugasho niho yaciye atangura kwiga uwundi mupango wukuntu azoza ariba niyavayo.

Amaze kuva Mugasho ( aho yaramaze imyaka 6 afunzwe ) uwomugabo ubwiwe yaciye atangura kuza aragenda kuzura abantu ariko avuga ko ataratangura kuja kuzura abapfuye arondera amasandungu mukaburi ngo yatanguje akora umugwi wabantu bashika kuri 8 bogukorana murivyobintu vyo kwiba kandi ngo mu gihe bazuye Umuntu bagasanga bamuhamvye yambaye neza bahita bafata ivyo bintu bamuhambanye bakabimwambura bakaja kubidandaza.John Kibera yagize ati : Ibintu twakora iyo Umuntu apfuye twarafata tukagenda mwijoro kumuzura dushaka isandugu bamuhambanye ariko ntabwo arico conyene twaraba gusa kuko dusanze bamuhambanye isuti ( Suit ) nziza canke ikirato kimeze neza, ivyo vyose twahita tubimwambura tukabitwara kubidandaza.

Uno mugabo hamwe nabo bakorana bari bamaze kuzura inva zabapfuye zirenga igihumbi (1000 ) bisigura ko amasandugu bari bamaze kwiba koyari menshi cane kandi Inyuma y’imisi mikeya gusa, nyene ubwiwe avuga ko yaramaze kubaka inzu izimvye cane mu gihugu ca Kenya aho avuga ko iyonzu yamutwaye imiriyoni 7 ariko aho hose aba Police baguma bamurondera kuburyo bukomeye kuncuro yakabiri yokugira bamufate bamufunge.Kwinjira Mukaburi ukaja kuzura umuntu aho bamuhanvye sikintu coroshe kuko John Kibera avuga yuko kugirango ntibatinye Imizimu canke ngo bagire ubwoba ngo bagerageza kunywa ibiyovyabwenge kugirango ubwoba buhere ariko Nubwo kwiba hamwe no Kuzura abapfuye arivyo vyari bitungishije uno mugabo, Munyuma John kibera yaje kwinjira mubantu basakwa cane kurusha abandi mugihugu ca Kenya.

Uno mugabo ubuzima bwiwe yaje kubona ko ari ibintu bisanzwe kwama azura inva zabapfuye ariko Munyuma bivanye nubusuma yakoze kandi akaba yarafashwe, ubwiwe avuga ko atazopfa yibagiye ubuzima bwiwe yaciyemwo kuko bwatumye aja mumubabaro udasanzwe.Uwo musi uko vyagenze bararindiriye buba mwijoro nkuko bahora babikora nuko munyuma baca baja mukaburi bagiye kuzura umuntu. Bwabakereyeko uwomusi kuko Barangije ico gikorwa imodoka yabo yari kuza gutora isandugu ntiyaje bityo baca bahitwamwo kwiba imodoka yuwundi muntu baragenda ariko bakiri munzira Police yariza yamenye amakuru yose yabobantu uko amaze.Police yagiriwe ubuntu bwokubona abo bantu bari batwaye Isandugu bityo baca bahitamwo gukoresha inkoho zokurasa harimwo nazimwe bita ( ak47 ), Murabo bantu bakorana haravuyemwo bamwe bararaswa abandi barahunga ariko nyene ubwiwe asigaye wenyene yahise afata yiryamika muri Yasandugu bari batwaye bityo aca yigira nkuwapfuye ari muriyo.

Aba Police ico baciye bakora Munyuma barungitse umuntu azagusuzuma arabe ivyoba biri mwisandugu kuko nabo nyene bari baza bamaze kugira ubwoba bwinshi bwokuja kuraba ivyoba biriyo, ariko uwobarungitse niwe yaciye agenda vyihuse nuko amaze gufundurura isandugu niho yaciye asangayo wamugabo yigira nkuwapfuye.Police ikiriko irapanga ukuntu bomutwara kwamuganga kugirango bamushire aho bashikiza abapfuye, John Kibera yavundurutse ava mwisandugu ariruka nuko abari ngabo bose barahunga nubwoba bwinshi bibaza ibibaye abandi muribo bavuga bati : Mwizina rya Yesu amashetani natsindwe.Guhera icogihe avuye mwisandugu bashiramwo abapfuye akiruka” John Kibera ” niho yaciye ahinduka yongera ahindura n’ubuzima bwiwe bwose abuhebera Umwami Yesu ariko unomugabo yahisemwo kwitara ubwiwe kuba police munyuma bamurengukana imbere yumucamanza ariko kubera yaje gusaba ikigongwe yarababariwe bamucira amaze 6 mugasho.

Satani ntanumusi yigendera agira ico ahagazeho kuko unomugabo amaze kuva mugasho , ivyunviro vyiwe vyarivyo gufunga ubukwe akagira umuryango wiwe ariko kubera kwisi ariko bimeze, yaje kwisanga nahonyene ari mumubabaro udasanzwe kuko yaje gushaka umugeni ariko vyose babirangije hasigaye umusi wogukora ubukwe, se wumukobwa arihakana umuhungu, amubwira ko atokwemera ko umukobwa wiwe yotwarwa nuwahoze ari umuntu azura abantu bapfuye.Kugeza ubu ”John Kibera ” asigaye ari Pastor kandi ubuzima bwiwe nubwo kwigisha urundi rwaruka kugirango ntiruze gwigere ruja mubintu nkivyo yaciyemwo hasasasa ivyo kwiba kuko ntanyungu irimwo atari kuja mubuzima bubi.