Ngibi hano ibintu 2 wokorera umukobwa mukimenyana bigaca bituma nyene ubwiwe akwingingira ko mukundana.

0

Akenshi iyo umuntu akubonye ubwambere bimuha iciyunviro cuwo uriwe kandi ico ciyunviro gishobora kumugumamwo ibihe vyose kuburyo naho wogerageza kukimukuramwo vyobanza kugorana, niyo mpanvu rero iyo uhuye numukobwa ubwambere hari ibintu bisabwa ukore kugirango ntakwiyunvire uko utari ahubwo akubone ko ariwewe Imana yamuremeye ndetse aho ashobora no kukwingingira ko mwokundana.

Happy African American Man & Woman Couple

Kugirango umukobwa bishike ko ashobora kukwingingira ko mwokundana ngibi hano ivyo wokora ubwambere mukibonana.

1. Kumuvugisha umuraba mumaso kandi atabwoba ufise : Ningombwa ko umunsi wa mbere ukibonana n’umukobwa ko utegerezwa kuba uboneka neza kandi ufise isuku, mubiganiro vyambere muvugana bisabwa ko umuvugisha umuraba mumaso, kumuvugisha unezerewe ndetse ugasohora nijwi atakwivugisha nkabana, kuvuga ibintu vyunvikana kandi bifise akamaro, kumubaza utubazo dukeduke kugirango umumenye, ariko arakwishura ningombwa ko umutega amatwi ukamwunviriza , ugerageze umwereke umutima mwiza n’uwubwitonzi.

2. Kumwitaho mu minsi ya mbere : Mu minsi ya mbere mukimenyana bisabwa umwiteho , ukamenya uko yavyutse ndetse nuko yiriwe, gerageza umenye ivyo akunda kugirango umuhamagaye abe arivyo akenshi muvugako ndetse umutahuze ko nawe arivyo ukunda, bisawa umwubahe ndetse umwereke ko utandukanye n’abandi bahungu kuko ivyo bikaba bizotumwa akwiyunvira ndetse akwiyunvamwo cane.