Michel Kafando Mu Rugendo Rwiwe Rwa Kabiri i Bujumbura.

0

Michel Kafando, intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi, yaheruka kugira urugendo mu Burundi, yagarutse mu Burundi hadaheze n’amayinga abiri. Ejo ku musi wa kabiri itariki 11 Mukakaro, 2017, yarabonanye na bamwe bamwe bo mu mashirahamwe ataho yegamiye mu vya politike yo mu gihugu hagati, arabonana akandi n’umuhuza w’abarundi, Edouard Nduwimana, hamwe n’abaserukizi b’imigambwe imwe imwe hamwe n’urunani Amizero y’Abarundi.

Intumbero y’urwo rugendo ni ugusubira kuvyura ibiganiro bihuza abarundi bisa nibiri ku mpfiro ubu haheze imisi mikeyi. Nkuko umukuru wa PARCEM, Faustin Ndikumana abimenyesha, ibintu bijanye no guhagarika inzankano,ukwubahiriza amasezerano y’I Arusha n’Ibwirizwa-Shingiro vyarashikirijwe Michel Kafando.

Michel Kafando, intumwa ya ONU mu Burundi

Mu gihe Benjamin Mkapa, umufasha mu biganiro bihuza abarundi yari yamenyesheje ko ibiganiro bihuza abarundi vyorangiye muri Ruheshi 2017, ibiganiro vy’imbona nkubone hagati ya Leta y’Uburundi n’abatavuga rumwe nayo bahuruikiye mu runani CNARED ntibirasubira gutangura. Leta y’I Bujumbura ikaba yaranse kwicarana hamwe ku meza y’ibiganiro na bamwe bagize urwo runani mu kuvuga ko baronderwa n’ubutungane bw’Uburundi kubera uruhara bagize mu gushaka gutembagaza ubutegetsi ku wa 13 Rusama 2015.

Ku wa 28 Ruheshi 2017, Intumwa idasnazwe ya ONU mu Burundi, Michel Kafando, yari yakoze urugendo mu Burundi kugira abonane n’abategetsi b’Uburundi hamwe n’abandi begwa n’ikibazo c’Uburundi.

Ariko rero naho biri ukwo, wihweje uko abamwitangiye imbere bahavuye badahuza na leta ku bibazo bimwe, Michel Kafando yaramenyesheje ko ahawe igikorwa kitoroshe nya rirya azobwirizwa gukorana n’impande zibiri zitumvikana kandi zidashaka kwumvikana. Rero, nka hamwe yosanga arahengamiye ku ruhande rumwe, urundi ruhande rwoca rumwiyamiriza, nkuko vyagendeye abamwitangiye imbere muri ayo mabanga mu Burundi.Nivyo gutega amaso uko agiye kuzovyifatamwo muri kino kibazo c’uburundi umenga carabuze umuti.