Monday, September 26, 2022
HomeNewsMichel Kafando ati: “Hakenewe Ibiganiro Bidakumira…Amasezerano Ya Arusha Yubahirizwe”.

Michel Kafando ati: “Hakenewe Ibiganiro Bidakumira…Amasezerano Ya Arusha Yubahirizwe”.

Mw’ijambo Michel Kafando,Intumwa idasanzwe ya ONU mu Burundi yashikirije ejo ku musi wa gatatu itariki 26 Mukakaro 2017 mu Nama Nkuru ya ONU ku kibazo c’Uburundi, yaragarutse ku bintu nyamukuru yashitseko igihe aheruka aha mu Burundi,nivyokorwa kugira ikibazo c’Uburundi kirangire.

Mu gihe vyari vyitezwe ko iyo Nama Ya ONU yitabwa na Benjamin Mkapa, umufasha wa Museveni mu bijanye n’ibiganiro bihuza abarundi, ntiyayitavye bivanye n’impamvu zitashimwe kuvugirwa hejuru, ariko mu rwandiko Michel Kafando yasohoye rwariko ivyo ashikiriza mu Nama Nkuru ya ONU ku Burundi harimwo impamvu z’uko ingorane z’amagara za Benjamin Mkapa zatumye atitaba iyo Nama ya ONU. Hari n’abiyumvuriye ko Mkapa yoba yasivye iyo nama kugira ntahatwe ibibazo kubera ko kumbure yoba yananiwe mu gikorwa ciwe co guhuza abarundi.

Tugarutse ku vyo Michel Kafando yashikirije, yarashikirije ibishobora kunezereza abatavuga rumwe na Leta, ku rundi ruhande naho bikaza bitabonwa neza na Leta y’Uburundi. Michel Kafando akaba yasavye ko ibiganiro vyoba maze bikaba bihurikiyemwo bose ata bisabwe, maze amasezerano y’i Arusha akubahirizwa.

Michel Kafando ati: “ Ica mbere gikenewe n’uko ibiganiro bidakumira vyoshirwa imbere, maze bikaba ryo buye ry’umushinge kugira ikibazo c’Uburundi gitorerwe umuti. Ni ibikenewe ko Leta y’Uburundi ikorana neza n’ibihugu vy’akarere , bafashwe mu mugongo na ONU, kugira ngo yitabe ibiganiro bidakumira, bihurikiyemwo bose, ni ukuvuga ivyo biganiro bikajamwo abatavuga rumwe na Leta baba abahunze igihugu n’abari mu gihugu. Uko niko mbona ko twogarukana ukwizerana hagati y’Abarundi, mu gushiraho inzego zizewe na bose,zamaho, kandi zishingiye kuri demokrasi kugira habe ugusubiza hamwe mu gihugu cose”.

Michel Kafando ari kumwe na Antonio Gutteres, Umunyamabanga Mukuru wa ONU.

Ku vyerekeye amasezerano y’I Arusha, Kafanndo avuga ati: “kubw’ivyo rero, amasezerano y’I Arusha ategerezwa kuguma ari ibuye ry’umushinge.Abo bose nahuye batari muri Leta baraha agaciro amasezerano y’I Arusha kandi bakabona ko ari nkenerwa”.

Muvyo Michel kafando yarangirijeko, yarasavye ko ibihugu vyose vya Afrika,bifashwe mu mugongo na ONU, vyoja hamwe mu gufasha gutorera inyishu ikibazo c’Uburundi, na cane cane mu kwumvisha Leta y’Uburundi kugira ije mu iganiro bidakumira.

Uravye amajambo Kafando yashikirije, ashobora gufatwa na Leta y’Uburundi nk’ayabamwitangiye imbere baciye biyamirizwa na Leta. Kuvuga ibiganiro vyobaho bidakumira, bigatumirwamwo n’abatavuga rumwe na Leta y’Uburundi bahunze, ico leta y’Uburundi yamye yiyamiriza, Leta y’Uburundi isanzwe yagiriza abo bahunze kuba baragerageje gutembagaza ubutegetsi, ko batokwicarana kumeza imwe y’ibiganiro.

Ku masezerano y’I Arusha, biragaragara ko Michel Kafando nawe adashigikiye ko ayo masezerano yohindurwa, nkuko na Mkapa yari yabishikirije.Aho ni mu gihe urugendo rwo guhinyanyura ibwirizwa Shingiro rugeze kure rukorwa na Leta y’Uburundi. None Leta y’Uburundi yoba izobandanya ikorana neza na Michel Kafando, canke izomwiyamiriza nkuko yiyamirije n’izindi ntumwa za ONU mu Burundi?Nivyo gutega amaso kuko buca bugacana ayandi.

Must Read

Léonce Ngendakumana avuga ko Perezida Ndayishimiye yabeshe muri ONU ko...

0
Ivyo umukuru w'igihugu c'uburundi Varisito Ndayishimiye yashikirije mu nama ya bose ya ONU igira 77 aho yavuga ko agateka ka zina muntu kubahirijwe mu...