Ivyo guterera amatora vyatandukiye amashengero,vyoba bigiye koroha ?

0

Ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu n’inyigisho zo gukunda igihugu bwasavye amashengero atandukanye yo mu gihugu c’Uburundi guterera amatora azotunganywa mu mwaka wa 2020.

Ivyo vyashikirije n’umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu mu nama yamuhuje n’abarongozi batandukanye b’amashenegero bariko basigurirwa ibijanye n’ivyahinyanyuwe mw’ibwirizwa shingiro.

Umushikiranganji w’intwaro yo hagati mu gihugu n’inyigisho zo gukunda igihugu Pascal BARANDAGIYE yamenyesheje abo barongozi b’amashengero ko intererano yabo ijanye n’amatora yo mu mwaka wa 2020 ari ngombwa ku mashengero.
Uguterera amatora bitandukiye amashengero mu gihe mu misi iheze bamwe mu bakozi ba Reta baguma basaba ibiganiro kugira bumvikane uko ico gikorwa cotunganywa

Abarongozi bitavye iyo nama bamenyesheje ko amashengero bagiye gutanga intererano yabo kuko nabo nyene ibijanye n’amatora bibega.

Ko buri shengero rifise itunganywa ryaryo hamwe n’ubutunzi yisangije,bizokoroha ko zishobora guterera amafaranga angana ?

Guterera ni vyiza cane ariko vyoba vyiza amashengero adaciye yirara mu bakirisu ngo yake amafaranga yo guterera.

Muriyo nama, uyo mushikiranganji uyo mushikiranganji yamenyesheje ko ishengero idakwije ivyangombwa ihawe ikiringo c’amezi 5 kugira yitunganye.

Ico kiringo giheze ishengero idakwije ivyangombwa izoca yugarwa.

Ko hari amashengero avuka avuka uko bukeye uko bwije, kw’iyo ngingo yafashwe ngira akajagari kahora kibonekeza kagiye guhera.