Ivyinyegeje Inyuma Y’Isekeza Ry’Ihinyanyurwa Ry’Ibwirizwa-Shingiro.

0

Inyuma y’aho Leta y’i Bujumbura itangarije ko hatanguye isekeza ryo gusigurira abanyagihugu ku bijanye n’ihinyanyurwa ry’ibwirizwa shingiro, hari ibintu bimwe vyagiye biraba biba ku mugaragaro, ibindi bintu navyo bikaba mu mu mpisho.

Ku bihweza ibintu n’ibindi, biramaze kugaragara ko amatelefone aheruka guhabwa abakuru b’imitumba ari kugira ngo abazoboneka ko ari intambamyi muri ico gikorwa co guhinyanyura ibwirizwa shingiro bazoce bamenyeshwa bidatevye hejuru.

Amatelefone ashika ku 298 yarahawe abakuru b’imitumba bo mu ntara ya Ngozi, hariko n’ibindi bikoresho. Bamwe n’abandi bakibaza igituma ivyo bitangwa mu bayagihugu muri kino gihe c’isekeza ryo guhinyanyura ibwirizwa shingiro.

Ikindi kintu kidakorerwa ku mugaragaro ariko cinyegeje inyuma y’ihinyanyurwa ry’ibwirizwa shingiro ni isekeza ryo gukwiragiza urwanko ku batavuga rumwe n’iryo hinyanyurwa aribo “injavyi” canke “abavyonzi“.

Mw’ivideo( haruguru) yashizwe ahabona n’umurwi wihweza uko amabi akorerwa mu Burundi ariwo iBurundi, hararekanwa uko urwo rwanko rukwiragizwa mu bantu nk’uko higeze guca video yavuga ivyo gutera inda abatavuga rumwe n’intwaro itwara Uburundi.