Itangazo Ry’Umuhari Mushasha FPB- Urunani Rw’Abanyagihugu).

0

Umuhari wavutse muri Kigarama 2015 witwa FOREBU( Forces Républicaines du Burundi wahisemwo guhindura izina ryawo maze wiyita FPB( Forces Populaires du Burundi- Urunani Rw’abanyagihugu). Mw’itangazo washize ahabona uyo muhari, uragaragaza impagararo yawo. Soma neza ijambo uyo muhari washikirije:

“Barundi barundikazi namwe ncuti z’Uburundi, Bagenzi bacu dusangiye igihugu, kuwa 23 kigarama 2015, haravutse umuhari waje witwa izina FOREBU, umuhari wari ugizwe n’abasirikare n’abaploisi b’igihugu banse ko Pierre Nkuruziza yifatira nk’itongo igihugu c’Uburundi mu guhonyanga amasezerano y’I Arusha n’ibwirizwa shingiro mu kwiha ku nguvu ikiringo kigira gatatu bidaciye mu mategeko.”

“Bivuye kuri ubwo buhemu bwa Nkurunziza Pierre ashigikiwe n’umugambwe wiwe CNDD-FDD, igihugu caciye cinjira bukwi na bukwi mu muvungrano udasanzwe: Ubwicanyi, Ugusinzikarizwa Ubuzima, Uguhagarikwa no gufungirwa akarenganyo, ukunyuruzwa hamwe no kubura irengero ry’abanyurujwe, ugufatwa ku nguvu, abantu ibihumbi amajana bategerejwe guhunga, ukunyuruza amatungo y’abandi hamwe no guhonyanga agateka ka zina muntu no kwishira no kwizana kw’abanyagihugu”.

“ Mu kurwanya ayo mabi yose, twahisemwo gushira inguvu hamwe, turi kumwe ninguvu zidasanzwe z’igihugu kugira turonke uburyo bushoboka kugira turandurane n’imizi ako gahotoro , kugarukana ituze, umutekano, hamwe no gushiraho ibintu vyose vyotuma haba igihugu c’amategeko. Abarundi benshi bashaka kugarukana amahoro baragereageje uko bashoboye kwose kugira bakinge ayo mabi ariko ntibabishobora”.

“Amakungu nta na kimwe yakoze kugira Nkurunziza n’umugambwe wiwe CNDD-FDD bigarure kubw’inyungu z’igihugu. Ku bw’ivyo, ingingo nyinshi zarafashwe n’Ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Africa, Ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Buraya, Ishirahamwe Mpuzamakungu ONU hamwe n’abakuru b’ibihugu bamwe bamwe, amashirahamwe aharanira agateka ka zina muntu, yaba ayo mu gihugu canke ayo mu makungu, ntaco zavuyemwo ahubwo nyabuna Petero Nkurunziza yarabandanije ahonyanga amategeko mu kuburizamwo utwo twigoro twose”.

“ Barundi, Barundikazi, umuhari FOREBU ntako utakoze mu kwihangana kugira harabwe ko utwo twigoro tugira ico tuvuyemwo, vyose bikaba vyakorwa kugira ngo ingorane ziri mu Burundi zitorerwe umuti bidaciye mu nguvu, ariko icabonetse nuko nyabuna kabaye akaryo keza kugira ngo ubwo butegetsi bubandanye gukora ububisha. Icishe ibiganiro, nta numwe abiyobewe nuko leta yamye yanka kuvyitaba, ariko ikabandanya ihohotera abanyagihugu ata camira. Akamaramaza, ubwo butegetsi bukaba bwaranse ko haba n’amatohoza mpuzamakungu, ariko buca bwikura muri Sentare Mpuzamakungu Mpanavyaha CPI mu ntumbero yo gukingira abakoze ivyo vyaha by’agahomerabunwa”.

“ Barundi, Barundikazi, igihe kibaye kirekire Abarundi barindiriye amakungu, na cane cane ibihugu bibanyi bigize ishirahamwe rya Afrika y”Ubuseruko ko boza gutabara, ariko amaso yaheze mu nzira. Muri iki gihe rero, twasanze ari igihe co gufata ingingo zo kwigwanira nk’abarundi kuko akimuhana kaza imvura ihise. Tugiye inama n’ingingo n’abanyamuhari, twasanze bibaye ngombwa ko dufata ingingo zidasanzwe zikurikira: Ubwa mbere, Kubera imvo zijanye no gutunganya neza ibikorwa vy’Umuhari kandi dufatiye ku bibazo Umuhari wagiye uragira kuva uvutse, hafashwe ingingo zijanye no guhindura izina ry’umuhari hamwe no mu burongozi bwawo.

“Ubwa kabiri, Kuva kuri iyi tariki ya 27 Myandagaro 2017, umuhari FOREBU wiswe FPB ( Forces Populaires du Burundi- Urunani rw’abanyagihugu). Ubwa gatatu, uburungozi bw’umuhari FPB butunganijwe uku gukurikira: Umukuru w’umuhari: General Major Jeremie Ntiranyibagira, ariko arabashikiriza rino jambo, icegera c’umukuru w’umuhari: Colonel Eduard Nshimirimana”.

“ Tuboneyeho kandi gushikiriza ibi bikurikira: Ubwa mbere, Umuhari FPB uramenyesheje abarundi n’amakungu ko ugiye gutunganya ibikorwa vyose bishoboka mu ntumbero yo kugarukana amahoro n’Umutekano ku Barundi bose n’abanyamahanga ba mu Burundi. Umuhari FPB ukaba wiyemeje gutunganya ivyo bikorwa ushize imbere ukwubahiriza agateka k’abanyagihugu bose no gukingira ivyabo. Ubwa kabiri, turasavye amakungu, na cane cane ibihugu vy’akarere kwumva neza izi ngingo twafunditse uyu musi. Turasavye dushimitse ko atawohirahira ngo afate mu mugongo ubwo butegetsi buriko busesa amaraso y’abarundi bwari bujejwe gukingira”.

“Ubwa Gatatu, Umuhari FPB, urasavye abarundi bose banyotewe amahoro n’umutekano gushigikira n’inguvu zabo zose uwo muhari wabo, na kare akimuhana kaza imvura ihise. Ubwa kane, indongozi z’umuhari FPB, zirateye akamo abakiri mu nzego z’umutekano z’igihugu cacu ko bohagarika guhohotera Abanyagihugu bitwaje amacakubiri n’amategeko mabi bahabwa na Nkurunziza n’akarwi kiwe. Ubwa gatanu, turateye akamo abasirikare n’abapolisi bose banse amategeko mabi n’ubutegetsi bwa Nkurunziza, iyo batumbereye hose, ko bokwisunga aka kamo batewe n’umuhari FPB, mu kwegerana no gushira inguvu zabo zose hamwe kugira dutabare igihugu”.

“ Ubwa gatandatu, aka kamo gatewe abarundi bose na cane cane abahurikiye mu yindi mirwi ifjse intumbero nkiyi ko urunani rw’anbanyagihugu ataco rutazokora kugira inguvu zose zishoboka zije hamwe na kare umwansi w’igihugu ni umwe. Ubw’indwi, turashimye utwigoro abnyepolitike, abarongoye amashirahmwe yigenga, abihebeye Imana hamwe n’abarongoye amashengero anyuranye bamaze gukora kugira amahoro n’umutekano biboneke mu gihugu cacu naho bagiye barahura n’ingorane zitandukanye. Urunani rw’abanyagihugu rubasavye rushimitse kutadebukirwa mu kuronderera hamwe inyishu y’ibibazo vyugarije Uburundi. Ubw’Umunani, ku bafungiwe mu mabohero atandukanye y’igihugu n’abagorewe mu makambi y’impunzi, tubasavye kwihangana. Ubwicenda aribwo bwa nyuma, umuhari FPB urasavye abanyagihugu bose gufatana mu nda atanumwe avuyemwo bakirinda ababacanishamwo muri kino gihe igihugu cacu kiriko kiraca mu bihe bigoye. Dufatanye Mu nda Tuzotsinda”.

“Bigiriwe mu Rutana, kw’igenekerezo rya 27 Myandagaro 2017, Umukuru w’umuhari Jérémie Ntiranyibagira, General Major”.