Itangazo ridasanzwe : Ibiro vy’Umukuru w’Igihugu bihejeje kumenyesha ko…..

0

ITANGAZO

1. Ibiro vya Nyenicubahiro Umukuru w’Igihugu biramenyesheje ko hariho inkozi z’ikibi ataco zibanga zimaze imisi zisohora inzandiko, aho mbere zigana n’umukono w’Umukuru w’Igihugu, zikaremeka inteba ishushe ibiro vya Nyen’Icubahiro Umukuru w’Igihugu mbere n’Umukuru w’Igihugu ubwiwe.

peter

2. Ibiro vya Nyen’Icubahiro Umukuru w’Igihugu biriyamirije izo nzandiko zamaze kuba akamenyero k’abatovyi bamwe-bamwe, atakindi kibaraje ishinga atari ukwambika ibara n’ugurtyoza Urwego rw’umukuru W’Igihugu.

3. Ibiro vya Nyen’Icubahiro Umukuru w’Igihugu biramenyesheje ko atari ubwa mbere inzandiko nkizo zifatwa, aho usanga hari abashira umukono ku nzandiko biyandikiye bonyene, mbere bakiha n’uturusho bakabesha ko ari ingingo yafashwe na Nyen’Icubahiro Umukuru w’Igihugu, aruko gusa biganye urupapuro rwo mu biro vy’Umukuru w’Igihugu, mbere bakanigana umukono wiwe.

4. Ibiro vya Nyen’Icubahiro Umukuru w’Ihihugu birateye ivyatsi mwene izo nkozi z’ikibi aho mbere usanga zihuvya n’abashitsi bagendeye Uburundi, bakazihereza bene izo nzandiko zitirirwa Umukuru w’igihugu, kandi ikibabaje n’uko abo bashitsi bamwe-bamwe bazakira uko bazihawe n’izo nkozi z’ikibi nyene, ntibaheze ngo batohoze ngo bamenye ko ari irementanya, ukwanguha n’ugurtyoza Umukuru w’Igihugu n’Uburundi.

5. Kuboba batabizi, Ibiro vy’Umukuru w’Igihugu biramenyesheje ko ataho ryakabonetse ngo Umukuru w’Igihugu yandikire ikete umuntu asanzwe, naho yoba ajejwe amabanga ameze gute. Umukuru w’Igihugu nta n’Umushikiranganji yandikira kuko uwo n’umurimo w’abayobozi bishikira bo mu bisata bitandukanye vyo mu biro vy’Umukuru w’Igihugu. Vyumvikana rero ko Umukuru w’Igihugu, atandikira n’umushikiranganji, atokwandikira umuntu asanzwe.

6. Ibiro vy’Umukuru w’Igihugu biramenyesheje ko izo nzandiko atakindi zigamije, atari ukujuragiza abenegihugu n’ugushaka kubatungura umutima bababuze kwitegurira amatora batekanye, mbere banadebukirwe mu bikorwa vyabo vya misi yose.

7. Izo nkozi z’ikibi zigana zikongera zigakwiragiza izo nzandiko n’abansi b’igihugu bakwiye guhanwa hakurikijwe amategeko. Nibo babo nyene bakwiragiza urukurukuru ngo ibigwanisho biriko biratangwa, ngo ingwano igiye gusutama mu Burundi, n’ibindi binyoma nk’ivyo atakindi bigamije atari ukurya umutima abarundi mbere n’abanyamahanga baba mu Burundi.

8. Ibiro vy’Umukuru w’Igihugu rero birasavye bishimitse abajejwe intwaro, abajejwe gutohoza mu gipolisi, hamwe n’abajejwe ubutungane, guhiga izo nkozi z’ikibi aho ziri hose ziheze zihanwe hakurikijwe amategeko y’Igihugu.

9. Ibiro vy’umukuru w’Igihugu biboneyeho gusubira guhumuriza Abarundi n’ababa mu Burundi bose ko ata nzu iriko irasha, ko umutekano ari wose , ko uwuzohirahira akarondera kuwuhungabanya azokwibonerako.

10. Ibiro vy’Umukuru w’Igihugu bisavye kandi Umwenegihugu ahari hose, mu ntara zose, mu ma komine yose, mu ma zone yose, mu mitumba yose no mu ducimbiri twose ko bokwama barikanuye, ntihagire uwubononera umutekano, baronse babanje kubira akuya.

11. Mu kurangiza, Ibiro vy’Umukuru w’Igihugu bisavye abenegihugu n’abandi baba mu Burundi kwitondera cane inzandiko n’amasanamu bimaze imisi bikwiragizwa hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwo guhanahana amakuru nka Facebook, Whatsapp, Twitter n’ibindi. Biramaze kugaragara ko imburakimazi zibukoresha cane mu kubesha, kwiba, kugumura, guhuvya n’ayandi mabi atawoyadondagura ngo ayamare.