Ishirahamwe Ry’Ubumwe Bwa Buraya Ribona Ko ‘Amahoro Ataraboneka Neza Mu Burundi’

0

Wolfram Vetter,umu ambassaderi w’Ishirahame rya Buraya mu Burundi avuga ati:” Tuvugishije ukuri, uko ibintu vyifashe mu Burundi ntibiramera neza kuva mu 2015”, akaba yabivuze kuwa 9 Rusama 2017, Ku musi mukuru w’umugabane wa Buraya( Europe Day).

Wolfram Vetter avuga ko amahoro mu Burumdi atararama neza. “Ibihe vyo kutubahiriza agateka ka zina muntu,uguhohoterwa n’ukunyuruzwa bibandanya bivugwa. Urubuga rwa politike hamwe n’Ibimenyeshamakuru ntibikorana neza”, niko Vetter avuga.

Ambassaderi w’Ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Buraya mu Burundi avuga ko ibiganiro bidakumira bihagarariwe n’Umukuru w’igihugu ca Uganda hamwe n’Umuhuza mu biganiro vy’abarundi ko bihambaye cane kukugarukana amahoro mu Burundi kandi ko bitegerezwa gushigikirwa.

Ingendo y’ibiganiro bidakumira itegerezwa gushigikirwa kandi n’ibihambaye ko abo vyega bose bategerezwa kwerekana ugushaka kubigiramwo uruhara ata kirinze gusabawa”, niko Vetter avuga.

Kuri we, ibiganiro bitegerezwa kuba nk’urupapuro rw’inzira ruzotuma uburundi buva mu ngorane burimwo.

Wolfram Vetter : ““Ingendo y’ibiganiro bidakumira itegerezwa gushigikirwa kandi n’ibihambaye ko abo vyega bose bategerezwa kwerekana ugushaka kubigiramwo uruhara ata kirinze gusabawa”.

Ku bwa Leta y’Uburundi, Umushikiranganji w’imignderanire n’ayandi makungu, Alain Aime Nyamitwe,aremeza ko amahoro n’umutekano bikwiye mu gihugu cose. “Ikivyemeza ko amahoro akwiye hose n’uko Ubuserukizi bw’Ishirahamwe ry’Ubumwe Bwa Buraya rikora ingendo zabo zo kugendura uko imigambi yabo iriko ija mu ngiro ngaha mu burundi. Rero, ibikorwa vya misi yose bibandanya nicerekana ko amahoro n’umutekano bikwiye hose”, niko Alain Willy Nyamitwe avuga.

Ku vyerekeye ibiganiro, alain Aime Nyamitwe avuga ko biriko birabandanya. “Umugwi w’Igihugu ujejwe ibiganiro bihuza Abarundi CNDI waramaze ibikorwa vyawo vyo kwegeranya ivyiyumviro vy’abanyagihugu”, niko alain Aime Nyamitwe avuga.

Naho biri ukwo, Alain Aime Nyamitwe avuga ko Leta ihamagarira abo ibiganiro vyega bose kubigiramwo uruhara, ariko akavuga ko leta y’Uburundi ko ija mw’ivyo biganiro hariko n’ibisabwa n’ingingo mfatirwako.

.