Intererano y”amatora’, Intererano y”aboro’, Vyifashe gute?

0

Inyuma y’aho Leta y’Uburundi itanagarije ko umunyagihugu wese abwirizwa guterera intererano y’amatora ya 2020, ubu naho haravugwa ko hagiye kubaho n’ibijanye no kwegeranya intererano zihabwa aboro.

Intererano ku bw’amatora zikaba ziriko zegeranywa mu gihugu cose, igikorwa co kuzegeranya kikaba kiba bava ku nzu no ku yindi. Igikorwa co kwegerenaya intererano ku bw’aboro kikaba citezwe gutangura itariki 27 Mukakaro 2018.

Ariko rero, aba na bariya barabona ko abanyagihugu baza kurengerwa n’umurengera w’amategeko yo gutanga ‘intererano’ batabona iyo zija. Akarorero n’izo ntererano zitwa ngo ni izo ‘gufasha aboro’.

Abanyagihugu bamwe baganiriye na UBM News bamenyesheje ko batabona uko bagiye kubikika muri buno bukene. Ikitavuzwe n’abakozi ba leta bamwe bamwe usanga bari mu madeni y’umurengera kubera amafaranga aza aravanwa ku mishahara yabo ku bw’intererano y’amatora’, bagasanga babwirizwa gufata amadeni kugira batunge imiryango yabo…

Bamwe bati: ” Iyo abanyagihugu bakenye, Leta ica itunga”, ariko rero biragarara ko mu Burundi atari uko vyifashe: “umunyagihugu na Leta bose bakeneye hamwe”.