Inama Nkuru Y’Umutekano W’Igihugu Yasavye Umuhuza Kurangiza Ibiganiro Muri Ruheshi 2017.

0

Inyuma y’inama yahagarariwe n’Umukuru w’igihugu Pierre Nkurunziza, Inama Nkuru y’Igihugu ijejwe Umutekano( Conseil National de Sécurité, CNS) yarasohoye itangazo ejo ku musi wa kane itariki 22 Ruheshi 2017.Muri iryo tangazo, Iyo nama Nkuru y’Umutekano ikaba isaba umuhuza mu Biganiro vy’Abarundi, Benjamin Mkapa, kugarukana ibiganiro bikabera mu Burundi hamwe no kwubahiriza isango ntarengwa ryo muri uku kwezi kwa gatandatu ibiganiro bihuza abarundi bikaba vyaheze.

Umunyamabanga ntayegayezwa wa CNS, Silas Ntigurirwa, yavuze ati: “Inama Nkuru Y’igihugu y’Umutekano irasaba ishimitse ko ibiro vy’umuhuza mu biganiro bihuza abarundi ko yobigarukana bikabera mu Burundi.Inama Nkuru y’Umutekano w’igihugu irasaba kandi ko isanggo ya Ruheshi yokwubahirizwa Ibiganiro bikaba vyaheze”.

Silas Ntigurirwa abandanya avuga ko Inama Nkuru y’umutekano w’igihugu isaba ko ibiganiro vyosubira kubera mu Burundi, kubera ko abarundi bahawe akaryo ko guserura iryo bagona mu Biganiro vyakozwe n’umugwi w’igihugu ujejwe ibiganiro bihuza Abarundi(CNDI)”. Avuga kandi ko Inama Nkuru y’Umutekano w’igihugu isaba ko umuhuza yoraba aho intambwe nziza Uburundi bugezeko mu bijanye no kubungabunga umutekano.

Umunyamabanga ntayegayezwa wa CNS aravuga kandi ko Inama Nkuru y’Umutekano w’igihugu ishima igikorwa cakozwe na CNDI co kwegeranya ivyiyumviro vy’abanyagihugu ku vyerekeye uko igihugu cabo cotwarwa hamwe na kazoza kaco. “ Inama Nkuru y’Igihugu ijejwe umutekano isaba Leta hamwe n’ayandi mashirahamwe gushira mu ngiro ivyavuye mu cegeranyo cakozwe na CNDI kugira habungabungwe ubwigenge bw’igihugu hamwe no kwubahiriza ugushaka kw’abanyagihugu”, niko Ntigurirwa avuga.

Silas Ntigurirwa, Umunyamabanga Ntayegayezwa w’Inama Nkuru Y’Umutekano w’Igihugu c’Uburundi.

Icegeranyo ca CNDI cashikirijwe umukuru w’igihugu Pierre Nkurunziza itariki 12 za Rusama 2017, muri ico cegeranyo hakaba havugwamwo ibintu nyamukuru vy’uko ibwirizwa shingiro ryohinyanyurwa maze ibiringo vy’Umukuru w’igihugu bikavanwaho;iyo raporo ikaba yavuga ko ivyo vyashitsweko habanje kubazwa abanrundi bashika 26 000.

Ariko abanyepolitike bamwe bamwe mu Burundi ntibabona kumwe ivyo Inama Nkuru y’Umutekano yaraye ishikirije. Ku bwa Sahwanya FRODEBU, Leonce Ngendakumana aravuga ko kuvuga ko ibiganiro bihuza abarundi vyoba vuarangiye muri Ruheshi ari “ nko kwihenda”.Ngendakumana aravuga ko Leta itagiye mu biganiro bidakumira bimwe bihagije.

Ngendakumana avuga ati: “Nibaza ko Leta nabo batavuga rumwe bakwiye gutahura ibihe bigoye Uburundi burimwo kuva muri Ndamukiza 2015 maze bagashika aho batora umuti urama kuri izi ngorane zihanze Uburundi”.

Ku bwa Jean de Dieu Mutabazi,wewe abona ko ‘Abarundi batoguma babandanya ibiganiro bitagira iherezo, kuko abarundi batari bake barumvirijwe bihagije’.

Mu nama iheruka kuba ya EAC muri Rusama 2017, umuhuza mu Bigamiro vy’abarundi, Benjamin Mkapa,yasavye abari bitavye iyo nama gushira umukazo kuri leta y’Uburundi kugira yitabire mu biganiro bidakumira hamwe n’abo itavuga rumwe kandi ibishaka kugira hatorwe umuti urama ku ngorane zihanze Uburundi.