Ikibazo c’ibitigiri vy’abatwa bidashirwa mw’ibwirizwa shingiro biraraje ishinga bamwe mu banyeporitike

0

Abarongozi b’imigambwe itandukanye ntibabona kumwe ivyahinyanyuwe mw’ibwirizwa shingiro rishasha bamwe bashikiriza ko batatahura uko bizogenda niyo iryo bwirizwa shingiro rishasha ryemezwa abandi nabo bafise impungenge ku bijanye n’ibitigiri vy’abatwa bidashirwa mw’ibwirizwa shingiro nk’uko biri ku yandi moko.

Ikibazo kijanye n’ibitigiri vy’abatwa ,Therence NTAHIRAJA avuga ko mu gihugu hari abatwa bashika ibihumbi 100 mu ,bagiye mu matora ibice bahabwa batobishikira ari naco gituma iyo ngingo yafashwe uko,uwutorwa agatorwa ariko birya biharuro abatwa bahabwa bakabigumya.

Mu ruganda rwatunganijwe n’ihuriro ry’imigambwe yemewe mu Burundi rwo gusiguira abarongoye imigambwe itandukanye ivyahinyanyuwe mw’ibwirizwa shingiro.umwunganirizi w’ubushukiranganji bw’intwaro mu gihugu Therence NTAHIRAJA yavuze ko ivyo babasiguriye bizobafasha igihe bazoba bariko barigisha abanywanyi babo.

Bimwe mu bibazo vyabajijwe n’abanyamigambwe bari bitavye urwo ruganda n’inkibijanye n’itangwa ry’ikarata karangamuntu ritorohereza abanyagihugu.

Umwunganirizi w’ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu Therence NTAHIRAJA yishuye ko gutunga karangamuntu ari itegeko kuva k’umurundi afise imyaka 16 kuduga ariko benshi bibuka kuzisaba iyo bimirije kugira imanaza canke iyo bafise ivyo basaba muri komine.

Therence NTAHIRAJA ntahaka ko hari abajejwe intwaro basaba amafaranga y’intererano y’iterambere ry’amakomine iyo babonye umuntu agiye kurondera karangamuntu.

Uyo mwunganirizi w’umushikiranganji atera akamo ba musitanteri kworohereza umuyangihigu wese arondera karangamuntu bakwirikije amategeko.

Keffa NIBIZI arongoye umugambwe FRODEBU Nyakuri iragi rya NDADAYE yashikirije amakemga yiwe ajanye n’uko inzego zizotunganywa niyo ibwirizwa shingiro rishasha ryamara kwemezwa.

Kurico kibazo,Therence NTAHIRAJA yamenyesheje ko ingingo igira 288 itomora neza kw’inzego ziriho ubu zizovaho ikiringo cazo co gushika mu mwaka w’i 2020 giheze.