ICG: “ Igisirikare c’Uburundi Kiriko Kirasambuka Buhoro Buhoro Bivuye Ku Kiringo Ca Gatatu”

0

Ishirahamwe mpuzamakungu ridaharanira ivyicaro vya politike International Crisis Group(ICG) riherutse gusohora iraporo yataziriwe “ Burundi: L’armée dans la Crise”. Muri iyo raporo (REPORT 247 / AFRICA, yasohotse itariki 5 NDAMUKIZA 2017,ICG ibona ko amagume Uburundi buriko bucamwo bivuye ku kiringo ca gatatu ca Pierre Nkurunziza yandukiye Igisirikare c’Uburundi kibandanya gisambagurwa buhoro buhoro.

ICG iragabisha muri iyo raporo ko Igisirikare c’uburundi ubu “gikenye kandi ciciyemwo ibice” mu vya politike no vy’amaoko, ko kiriko “ kirasambuka”; kandi ko gishobora gusubirana gusa habanje kuba ibiganiro vya politike bidakumira, umugambi ubonwa na ICG ko uri kure nk’ukwezi bivanye n’” ukwica amatwi” kwubutegetsi bwa Nkurunziza.

Thiery Vircoulon, umuhanuzi muri ICG mu gice ca Afrika yo hagati, yibutsa ko ico gisirikare c’Uburundi ubu kiri mu mayira abiri , cigeze kuba giteye agateka mu myaka yakurikiye Amasezerano y’amahoro i Arusha.

Umushakashatsi umwe avuga ati: “ Raporo ya ICG yerekana ingaruka mbi amagume agira ku gisirikare c’Uburundi kuva 2015, kandi ikaba yerekana ko ico gisirikare casinzikajwe,eka nubu kikaba kigisinzikajwe n’amagume ya politike ubu, harimwo abatoroka igisirikare, abasirikare bagandagurwa. Ubu igisirikare c’Uburundi cerekana ishusho y’Uburundi aho igisirikare cose uko cakabaye gikorera ku gitsure c’Ubutegetsi”.

ICG iramenyesha ko igihe abasirikare b’Uburundi bariko bahabwa inshingano mu gukorana na ONU mu kubungabunga amahpro ko ibintu ‘vyari vyifashe neza’. Ingorane yatanguranye n’amagume Ya politike Uburundi bwinjiyemwo,kandi ico giisirikare kikaba gitungwa urutoki, gushika yaho abasirikare bamwe bamwe “ bakurwa mwayo mabanga” mu nshingano zabo mu mahanga.

Thiery Vircoulon avuga ati :” Ni ivyibonekeza ko Igisirikare c”uburundi catanguye kuja muri uyo mugambi wo kubungabunga amahoro mu makungu mu 2007, mugabo uko ibintu vyifashe biratandukanye nuko vyari vyifashe imbere ya 2015. Uyo mugambi wo kubungabunga amahoro wari ufise intumbero hamwe yo kwerekana ugukorana neza hamwe n’igisirikare c’Uburundi, kandi igisirikare c’ Uburundi cari inkingi yo Gusubizahamwe hamwe n’Amasezerano ya Arusha mu ruhande rumwe, eka kandi ukwo kurungikwa kubungabunga amahoro kwari gufise intumbero yo gutuma ubutunzi hamwe n’ibikoresho vyo mu gisirikare c’Uburundi vyiyongera”.