Ibomborabombora mw’ishengero Methodiste Unie ry’Uburundi

0

Mu nzandiko ziriko zija ahabona haraboneka ibomborabombora mw idini rya Methodiste Unie mu Burundi.

Nk’uko izo nzandiko zivyerekana, iyo ntambara muri Methodiste Unie iri hagati y’uwuserukira iryo dini imbere y’amategeko, Jean Ntahoturi hamwe n’icegera ciwe, Emmanuel Sinzohagera, umukuru w’Inama Nkenguzamateka.

Mu rwandiko Ntahoturi ashira ahabona, asaba umukuru w’igihugu gufasha kugira umukuru w’Inama Nkenguzamateka areke kwisuka mu bijanye nidini rya Methodiste Unie.

Bikaboneka ko Sinzohagera Emmanuel ariko afatanya ibikorwa vya reta hamwe n’idini.

Abayoboka Ntahoturi hamwe nabayoboke ba Sinzohagera barabana ayingwe kubera ukwo kutumvikana hagati y’ibihangangange muri iryo dini.

https://twitter.com/pnininahazwe/status/1364564497453752324?s=19

Abayoboke ba Sinzohagwra bamaze kubona urwandiko Ntahoturi Jean yashize ahabona, baciye bandika urundi rwandiko maze bavuga ko Ntahoturi Jean yokurwa mu mabanga yo guserukira Methodiste Unie mu Burundi.

Mwe mubona urwo rubanza Reta izoruca gute? Ntahoturi azogumana ubuyobozi bwiwe canke Umukuru w’Inama Nkenguzamateka atsindire ico arondera maze abangikanye amabanga abiri?

https://twitter.com/pnininahazwe/status/1364564530995593225?s=19