Ibinyamakuru bivugisha amashirahamwe yafuswe biragabishwa

0

Umwunganirizi w’intwaro yo hagati mu gihugu n’inyigisho zo gukunda igihugu ,Therence NTAHIRAJA aragabisha bimwe mu bimenyeshamakuru bivugisha abarongozi b’amashirahamwe yafuswe mu gihugu.

Uyo mwunganiriz akaba n’umuvugizi w’intwaro yo hagati mu gihugu amenyeshako aivyo ayo mashirahamwe aheruka gushikiriza yiyamririza igikorwa co guhinyanyura ibwirizwa shingiro arugushaka kujuragiza abanyagihugu.

Therence NTAHIRAJA avuga ko ayo mashirahamwe atabaho kuko yafuswe mu gihugu kubwiwe ngo ntatahura uko ayo mashirahamwe yoguma avugishwa n’ibimenyeshamakuru kandi kuvyayo bizi ko ayo mashirahamwe atakibaho mu gihugu.

Guha ijambo uyu canke uriya mu mwua wo kumenyasha amakuru n’uburenganzira bwa buri muntu kugira ashikirize akari ku mutima ndetse ibitavuzwe ntibimenyekana kandi niko kazi kabajejwe kumenyesha amakuru.

Therence NTAHIRAJA amenyeshako Reta yashikirije aho ihagaze ata shirahamwe na rimwe ritemewe ryoguma rivugisha n’ikinyamakuru iki ca kiriya mu gihe ayo mashirahamwe aba yarafuswe na Reta.

Igihambaye nuko iyo ikinyamakuru ikimcanke kiriya gihaye ijambo umuntu reta ivuga ko atemewe n’amategeko vyari vyiza ko bameiyegereza bakamubaza ivyo yashikirije kugira bitorerwe umuti hamwe.

Uyo mwunganirizi akaba n’umuvugizi w’ubushikiranganji bw’intwaro yo hagati mu gihugu avuga ko amaradiyo canke ibinyamukuru bikora uko biba bishaka guhangana na Reta kuko reta itosohora itegeko rifuta ishirahamwe canke ishengero runaka ibinyamakuru bikabandanya biyafata nk’uko umengo aracemewe n’amategeko.