Hoba Hari Imfungurwa Igihugu c’Urwanda Giheruka Kurungika Mu Burundi Nkuko Biheruka Kuvugwa?

0

Nkuko amakuru yizewe yamaze kuja ahabona abimenyesha, “ nta mfungurwa zaguriwe mu Rwanda hama zizanwa mu Burundi n’Ishirahamwe ryitaho imfungurwa kw’ isi PAM”.

Hari inkuru ejo yasohowe nikinyamakuru co mu Rwanda Kigali Today Press ( Ushobora gusoma iyo nkuru mu gufyonda ngaha kw’ico kinyamakuru) yavuga ivyerekeye ivyo kurungika imfungurwa mu Burundi bikozwe na PAM amatone amajana yibifungurwa ava mu Rwanda aza mu Burundi.

Iyo nkuru ikaba yarakwegereye abatari bake mu basomyi hamwe mbere n’abo vyega, na cane cane abakozi b’Ishirahamwe PAM b’I Burundi.

Abakozi ba PAM b’I Burundi barahakana iyo nkuru gutya: “ Nta biharage canke ibigori vyavuye mu Rwanda hama bizanwa na PAM mu Burundi. Uko PAM ikora mu kugura ibifungurwa bikorwa muri ico gihugu nyene PAM iba ikoreramwo hama bigahabwa abanyagihugu bo mwico gihugu nyene bitarinze kujabuka imbibe”.

Ayo makuru yashizwe ahabona na Kigali Today Press yavuga ko “amatone 508 y’ibiharage yarungitswe mu Burundi mu miryango itandukanye kubera umwimbu w’ibifungurwa mu Burundi wagabanutse, hanyuma hagakurikira kurungika ibigori”.

Ayo makuru y’ikinyamakuru Kigali Today Press akaba yabeshujwe n’ikinyamakuru gikorera I Bujumbura kugira abasomyi bashobore kuronka amakuru yizewe kandi yatohojwe neza.