Gasenyi: Inyuma Yo Gusamburirwa Amazu, abanyagihugu Nta cizigiro Bafise C’Uko Bagiye Kubaho.

0

Inyuma yo gusamburirwa amazu muri zone ya Gasenyi, ahariko hubakwa ingoro y’umukuru w’igihugu, abanyagihugu basamburiwe amazu ntibagira ayo bacira nayo bamira. Abo banyagihugu basamburiwe amazu, benshi bakaba ari abasoda n’abapolisi, ntibafise icizigiro c’uko bagiye kubaho, na cane cane ko bategerezwa kuriha amadeni ( Credits) bari bafashemu mabanki kugira bubake ayo mazu.

Abanyagihugu baba mu Gasenyi basamburiwe amazu, muri Comune Mutimbuzi, bari mu kangaratete. Harabomowe amazu atari make kugira hashobore kuboneka amahegitare 40 kugira hubakwe iyo ngoro y’umukuru w’igihugu.

Iyo miryango yabomorewe amazu igizwea hanini n’abasoda bigihugu hamwe nabapolisi bari birukanwe bava mu makambi hari haheze imyaka. Umwe mu babomorewe inzu yidoga ati : “ Nimwibujke ko batwirukanye badukura mu makambi ya gisirikare. Ubu twubakiye inzu imiryango yacu, raba amazu yacu abomowe na Leta. Leta idukurikira no mu ma parcelles yacu hama ikatubomorera amazu ata nukudushumbusha”.

Amazu atari make yarabomowe mu Gasenyi ahariko hubakwa Ingoro y’Umukuru w’igihugu

Imiryango yasamburiwe amazu myinshi yari yatse ingurane mu mabanki. Uwundi yabomorewe inzu avuga ati: “ Benshi muri twebwe twari abasoda, abandi ari abapolisi, ntidushobora kuja muri banki kwaka iyindi ngurane kubera imishahara yacu ari mito cane. Dukeya Banki yari yaduhaye twaradufashije kurugero runaka turubaka amazu. Igihe twirukanwa mu makambi, hari abagenzi batugwanyeko baradufasha. Ubu rero amazu yacu yabomowe tugiye kubaho gute? Tugiye kubeshaho gute imiryango yacu?”

Umugwi ujejwe gukurikirana ivyo gusambura amazu warashizweho, ariko abasamburiwe amazu ntibawizera. Abagize uyo mugwi bakaba bagirizwa ko basohora ku nguvu abari mwayo mazu kandi ko “babategeka gusinya ku nzandiko zateguwe batabizi, kandi ivyanditseko bitaganiriweko”. Bamwe mubaba mwayo mazu baremeye gusinya kuri izo nyandiko, abandi nabo baranka gusinya kuri izo nyandiko.

Abasoda n’abapolisi babomorewe amazu barababazwa cane nukuba bagenzi babo basingiye urugamba babasoda n’abapolisi barafshije ababomora ayo mazu yabo. Ababomorewe amazu bakaba basaba amashirahamwe akingira agateka ka zina muntu ko bobagarukira bakabakurikiranira ico kibazo.