EAC Igiye Gutangura Gukoresha Impapuro Z’inzira Zo Mu Buryo Bwa None.

0

Mu gihe ibihugu vy Afrika y’Ubuseruko vyihaye isango ntarengwa rya Kigarama 2018 kuba ibihugu vyose bigize uyo muryango wa Afrika y’ubuseruko kuba vyamaze gushiraho impapuro z’inzira zo mu buryo bwa none arizo Electronic passports(e-passports), igihugu ca Kenya nico kiza kw’isonga muri uyo mugambi wo gushika kuri iyo ntumbero.

Kenya yatanguye gutanga e-passport muri Nyakanga 2017. Igihugu ca Tanzaniya naco cahambije Kenya mu gutangura gutanga izo mpapuro z’inzira zo mu buryo bwa none. Ibihugu vy’Urwanda, Uburundi n’Ubuganda ntibiratangura gutanga impapuro z’inzira zo mu buryo bwa none, ariko bikaba bimenyesha ko bimaze gutera intambwe zinaka kugira bishikire uyo mugambi.

Nk’uko ikinyamakuru The East African kibimenyesha, igihugu c’Urwanda kiramaze gushika ku ntambwe ya nyuma yo gutangura gukoresha izompapuro z’inzira zo mu buryo bwa none. Igihugu c’Uburundi naco kiramaze kwemeza ibisabwa vy’impapuroo z’inzira vya EAC, maze hakaba hasigaye ko Uburundi bubishira ahabona, mu gihe igihugu c’Ubuganda kikiri ku ntango zo gusohora izo mpapuro z’inzira zo mu buryo bwa none.

Urupapuro rw’inzira rwo mu buryo bwa none( e-passport) ari rwo bita kandi passport biométrique, rurakurikije amategeko ngenderwako mpuzamakungu ku buryo bituma kw’isi hose rwemerwa. Iyo passport yo mu buryo bwa none yoyo izoba irimwo amakuru yose hifashishijwe ka kantu ko mu buryo bwa none Microchip kazoba gatekeye amakuru yose y’umuntu.

Iyo passport yo mu buryo bwa none yitezwe kuzomara ikiringo c’imyaka cumi mu gihe iyari isanzwe ikoreshwa yamara ikiringo c’imyaka itanu. N’aho kurindira ko ibihugu vya Afrika y’Ubuseruko harimwo n’Uburundi vyihata cane maze bigashira ahabona iyo passport yo muburyo bwa none.