Denise Nkurunziza: ‘Abantu Ntibashobora Guhindura Umutegetsi Yashizweho N’Imana’.

0

Mu masamu ariko akwiragirana ku mbuga gurukana bumenyi harerekana amajambo yavuzwe n’umutambukanyi w’umukuru w’igihugu, Denise Nkurunziza, aho asa nuwavuye mu gacerere akerekana aho ahagaze mu vya politike, na rirya yahora atavuga cane aho ahagaze abajijwe kubijanye n’intwaro.

Denise Nkurunziza akaba yavuze ko agabisha abanyagihugu ko badashobora gukura Petero Nkurunziza, umutambukanyi wiwe. “[Petero Nkurunziza] yacaguwe n’Imana si abantu bamutoye, ni Imana gusa ishobora kumukura ku butegetsi. Mbere ntimwigere munaniyumvira gushigikira abakora imyiyerekano yo [kumwiyamiriza], muzopfa nkabo[abo bakora imyiyerekano yo kumwiyamiriza], niko amenyesha muri iyo video iriko ikwiragira ku mbuga za internet.

Muri iyo video, Denise Nkurunziza aravuga yashimitse cane nk’aho yoba abona kandi akamenya n’uko kazoza k’intwaro ihari ubu kazogenda. Yamenyesheje kandi ati: “N’ejo ukabona umurongozi ariko akora nabi,bwira Imana ko ariyo yomukuraho kuko ariyo yamushizeho”.

Uravye uko Denise Nkurunziza avuga, biraboneka neza ko mu mwaka wa 2020 yiteguriye gushigikira cane ugusubira kwitoza kurongora Uburundi kwa Petero Nkurunziza ikindi kiringo, mbere n’ibirenga. Ubu bikaba vyiyumvirwa ko mbere intwaro yiwe ishobora gushika mu 2034, aho binanugwanugwa ko azoca asubirirwa n’umuhungu wiwe ariko aranonosora ivy’igisirikare.