Thursday, October 6, 2022
HomeNewsCNARED yasohoye itangazo ridasanzwe , kuvyerekeye intambara hamwe nibindi bikomeye bagiye gukora.

CNARED yasohoye itangazo ridasanzwe , kuvyerekeye intambara hamwe nibindi bikomeye bagiye gukora.

Barundi barundakazi, ncuti z’Uburundi,

Kuva Inama nshingiro y’Igihugu CNARED ishinzwe, hari benshi bakomeza kudusaba ko twokoresha inguvu tugatabara abarundi kuko bariko barahona ku bwinshi bicwa na Petero NKURUNZIZA n’akarwi kiwe gatoya.

Bamwe muri mwebwe mbere mumaze igihe muvugana agashavu muti CNARED isa nuko ataco imaze kuko yananiwe no guhagarika ubwicanyi Petero NKURUNZIZA yirirwa arakora.

cna

Twashaka kubamenyesha ko intumbero yambere ya CNARED itari intambara. Nico gituma kuva CNARED ishingwa, indongozi zayo ziguma ziruka uko bukeye uko bwije kugira zigondoze Petero NKURUNZIZA kuja mu biganiro vyomufasha gukinjura ku neza atantambara ibaye. Ibintu vyinshi rero biramaze gukorwa naho igikorwa nyamukuru co guhagarika ubwicanyi NKURUNZIZA Petero ariko arakora turagishikako.

Aho kuza mu biganiro rero, Petero NKURUNZIZA aguma yica amatwi, ahubwo agakomeza kubandanya ubwicanyi burengeye urugero. Ivyo vyose abikora kugira asomborotse CNARED itangure intambara maze abone guca ashira mu ngiro umugambi wiwe wo guhonya abo bose batemera ikiringo ciwe kigira gatatu.
CNARED irafise amakuru yo kwizera avuga ko urwego rw’iperereza rwagize intonde z’abarundi bose badashigikigiye ikiringo ca gatatu mu gihugu cose kugira bazoca bicwa mu masaha yambere yokurikira gutangura gukoresha inguvu kwa CNARED. Abo bantu bazicwa ngo boca bagirizwa ko bafatanywe ibigwanisho baje gutera Uburundi. Ivyo vyaratanguye ahatari hake ariko NKURUNZIZA Petero arindiriye ko CNARED yovuga ko itanguye gukoresha inguvu kugira ngo aheraheze uwo mugambi.

Kubera ivyo rero, twashaka tumenyeshe abarundi ibi bikwirikira :

1.Intwaramiheto zose zirasabwe kudasubira kwubaha amatageko ya Petero NKURUNZIZA na cane cane amategeko zihabwa yo kwica no gutoteza abantu. Intwaramiheto zose zimenye ko abariko barafasha NKURUNZIZA Petero kugira ubu bwicanyi bazobibazwa imbere y’amategeko kandi batazitwaza ngo bahawe amategeko n’abari babarongoye.

2.Kuva uru ruhagarara rutanguye, Petero NKURUNZIZA aguma akoresha akarwi kiwe gatoya kugira abeshe abarundi n’amakungu cane cane abagumyabanga ko ariko arwanywa n’abatutsi badashaka ko abahutu batwara Igihugu. Twashaka tumenyeshe ko ico ari ikinyoma kibishe. Mbega mu myaka cumi amaze atwara Uburundi, ko atawamurwanije, ntiyari bwabe umuhutu ? Mbega mu myaka cumi amaze atwara, abahutu bishwe na Petero NKURUNZIZA si ikirenga ? Mbega mu myaka cumi iheze, abagumyabanga bwishwe canke bakangazwa si ikirenga ? Ivyo vyerekana rero ko Petero NKURUNZIZA yica akongera akangaza bene Burundi kunyugu ziwe wenyene, ntamugambwe numwe canke ubwoko na bumwe ariko araronderera ineza.

3.Abarundi bose bo mu bwoko bwose no mu migambwe yose , na CNDD-FDD irimwo, basabwe kuguma bafatanye mu nda, bamenye ko NKURUNZIZA Petero atabwoko na bumwe canke umugambwe numwe ariko araronderera inyugu, ariko arondera inyugu ziwe wenyene. Iyaba yariko ararondera inyungu z’ubwoko canke z’umugambwe runaka, ntaba yirirwa arica abarundi bo mu bwoko bwose, bo mu migambwe yose, na CNDD-FDD irimwo, eka mbere n’intwaramiheto, igihe cose yiketse ko badashikigikye ikiringo ciwe kigira gatatu.

4.CNARED ihurikiyemwo abarundi bo mu bwoko bwose bari mu migambwe yose, ntangorane n’imwe ifitaniye n’ubwoko na bumwe canke umugambwe n’umwe. Ifitaniye ingorane kandi igwanya NKURUNZIZA Petero wenyene n’akarwi kamufasha kwica no gutoteza abadashigikiye inyungu z’umuntu umwe ariwe Petero NKURUNZIZA ari nazo ziriko zituma Uburundi busambuka.

5.Intwaramiheto z’Igihugu c’Uburundi zose zirasabwe kuguma zirikanuye zikingikire abanyagihugu bose atanumwe avuyemwo kandi zikoreshe umuheto zahawe n’Abarundi mukubaza Petero NKURUNZIZA kubandanya ahonya abantu. Twashaka twibutse intwaramiheto z’Igihugu ko nazo nyene zigeramiwe na NKURUNZIZA Petero kuko bamwe murizo birirwa baricwa abandi bagasinzikirizwa ubuzima, ingabo z’igihugu mu misi iza ntizizosubira guhembwa kuko imfashanyo zose zahabwa Uburundi zarahagaritswe, ingabo z’igihugu zahora zigenda gucungera umutekano no kugarukana amahoro mu bihugu bitandukanye zishobora kudasubira kugenda mu misi iri imbere, ingabo z’igihugu ziri a gucungera umutekano no kugarukana amahoro mu bihugu bitandukanye zimanze amezi menshi zidahembwa, ivyo vyose kubera ikiringo ca gatatu ca NKURUNZIZA Petero.

6.Mu misi ya vuba rero, indongozi za CNARED zizofata ingingo zikomeye zerekeye ihagarikwa ry’uwo mugambi ugayitse wa Petero NKURUNZIZA, dusavye abarundi mwese kwama mwiteguye gushigikira no gushira mu ngiro izo ngingo ku neza y’abarundi bose. Mu kurindira izo ngingo, turazi neza ko mu migambwe yose eka mbere no muri CNDD-FDD, mu mbwoko bwose eka mbere no mu ntwaramiheto, abadashigikiye ubwicanyi bwa Petero NKURUNZIZA n’ikiringo ciwe ca gatatu muri benshi cane. Gusa benshi muri mwebwe ntimushobora kubishira ahabona kuko mwanka guca mwica naka karwi kiwe kajejwe kwica uwo wese yiyamirije ikiringo ca gatatu. Turabasavye aho muri hose, umwe wese ku rugero rwiwe na cane cane intwaramiheto z’Igihugu, mufashe CNARED guhagarika umugambi ugayitse wa NKURUNZIZA Petero wo kwica abarundi no gusambura Uburundi ku nyungu ziwe wenyene.

Ntihagire uwusubira kwibaza ngo bizokrwa n’abandi, CNARED niwe, CNARED ni jewe, CNARED n’wo murundi wese ashaka amahoro mu Burundi, CNARED n’uwo wese yanse ko abarundi benewabo bapfa nabwo Uburundi bugasambuka ku nyungu za Petero NKURUNZIZA wenyene.

Murakoze,
Bigiriwe i Musenyi
Umurwi ujejwe ivyo kumenyesha amakuru muri CNARED.

Must Read

Umushingwamanza Sandra Ndayizeye yakuyemwo akarenge mu rubanza rw’uwo aburanira muganga SAHABO.

0
Umushingwamanza Sandra Ndayizeye aburanira muganga Sahabo Christophe yaraye akuyemwo akarenge mu rubanza rw'uyo yaburanira iki gihe apfungiwe mw'ibohero rya Ruyigi. Sandra Ndayizeye akaba yagiriyeko...