BMBC Ntibibagira: Umviriza uko wobigenza nimba wipfuza kwubaka inzu mu Burundi aho woba uri hose.

0

Ishirahamwe BMBC( Building and Multi-Business Company) ryubaka amazu y’abantu, rikorera mu Burundi rirafasha abo bose bipfuza kwubaka baba hano mu Burundi canke mu mahanga. Woba wipfuza kumenya uko muri rusangi iryo Shirahamwe  BMBC rikora?

Raba hano kino kiganiro kivuga uko muri rusangi iryo Shirahamwe ritunganiriza bose baba ababa hanze no mu Burundi.

Umviriza witonze hano nimba wipfuza kuzokwubaka mu Burundi:

Umviriza kandi witonze umenye ingene bigenda kuva mu ntango kugira urangize umugambi wawe wo kwubaka.

Raba hano:

Raba kandi hano igice ca nyuma kivuga ibijanye n’intambuko umuntu yotera zituma ushobora kurangiza umugambi wawe wo kwubaka maze ugashika kuco wipfuza:

Raba hano:

Raba kandi hano witonze ivyo Bamwe mu bakiliya ba BMBC bavuga ku vyerekeye ishirahamwe BMBC rikora ku bijanye no kububakira amazu mu buryo bashima.

Raba hano witonze:

Raba kandi hano impanuro ku bantu bose boba bipfuza kwubaka inzu mu Burundi:

Raba kandi hano hano ikiganiro cerekana ko abarundi baba mu mahanga bashaka kwubaka inzu mu Burundi ko bakwiye kuzeza ibikorwa vyo kwubaka abantu b’abizerwa kandi babishoboye, bafise n’ubuhanga bukwiye.

Nkuko rero abantu batari bake bamaze kubona ko biteza ingorane bariko barubaka badakurikije izo ntambuko zavuzwe ngaho mwayo mavideo, ishirahamwe BMBC ryaje kugira ribibashemwo maze mushike kuco mwipfuza mu bijanye no kwubaka aho mwoba muri hose kwisi.

Soma kandi amakuru yiyongereye ku vyerekeye BMBC aha: Menya hano ishirahamwe rya mbere ‘ BMBC ‘ ryubakira neza abantu amazu mu Burundi

 MENYA NEZA: Iryo shirahamwe BMBC rirakora nibindi harimwo kudandaza ama parcelles, gupangisha amazu no kuyagurisha, ama bureaux, kudandaza imiduga no kuyikotesha hamwe n’ibindi ishirahamwe rizobandanya ribamenyesha ko rikora.

Mwipfuza kugura ama parcelles canke kugura inzu no gupanga inzu, raba kuri uyu muhora aho hariko ama parcelles menshi agurwa n’amazu agurwa :

Raba ngaha niwaba wipfuza kugura parcelle wipfuza: http://itongo.bmbc.bi/

Raba kandi ngaha niwaba wipfuza kugura canke gukotesha imiduga : http://imiduga.bmbc.bi/

Menya neza: Muri aka kanya umuhora wo kugurirako no gukota imiduga ariwo http//imiduga.bmbc.bi uracanagurwa vuba uzotangura gukora ukuri kwamye, ariko ku vyerekeye amaparcelles no kugura amazu muraronka ico mushatse.

Murashobora gukurirana ivyo Ishirahamwe rikora ngaha:

WhatsApp: +257 79 500 227

Facebook: Building and Multi-Business company

Youtube: BMBC BURUNDI CONSTRUCTION ARCHITECTURE

Twitter: BmbcBi