Belnilde Odran Ininahazwe ari mu vyambu kurondera iyo umugore yagiye kumusi w’ubugeni

0

 

Vyatanguye bica ku mbuga ngurukanabumenyi ko ubugeni bwa Benilde Odran Ininahazwe na Emelyne Ndayishimiye bwari kuba ku wa 13 Ruhuhuma 2021 bwasivye

N’umubabaro mwinshi wo kutamenya aho umugore wiwe ari kuko baraganye ku wa 19 Kigarama 2019, uwu mugabo avuga ko kugeza ubu atazi icoba caratumye uwo mugore wiwe ataboneka ku munsi w’ubugeni.

Belnilde agira ati: “Kw’igenekerezo rya 11 Ruhuhuma 2021, ni ho namukwa, twari kumwe duhimbawe. Ku wa gatanu twiriwe turavugana kuri terefone, ariko ku munsi w’ubugeni sinamutora kuri terefone, mbajije nabwiwe ngo yagiye gusokoza muri “ville”. Nahavuye nka sayine nja kumutora aho yaba ndamubura. Kubera nari nzi ko abakobwa bakunda gucererwa twafashe ingingo yo kuja ku rusengero kugira tumurindirireho, turabura, twanduruka tuja ahari kubera ibirori kuri Ex DCA mu Kigobe, kubera inzoga nari nazirishe ababishoboye baranywa n’amajambo yo kurondeza umukobwa aravurwa banyemerera ko bagiye kumundonderera. Rero ndacarindiye, uwomundangira aho ari kuko ndacamukunda”.

 

Kurundi ruhande uwari areze uwo mwigeme avuga ko ivyo yovuga ari ivyo yumva ku bandi kuko na we yaguye mu gahundwe yumvise ko umukobwa yabuze. Ati: “Numvise abantu bavuga ko umukobwa yoba yari yagiye gusasa ku muhungu, agezeyo umuhungu aramwankira kwugurura. Umukobwa ngo aca asubirana inyuma “ivarize” yarimwo amashuka n’impuzu, atemerewe gushika mu nzu. Ntawuzi impamvu rero umuhungu yase kwugurura”

Ariko uwari “Marraine” w’uwo mukobwa we avuga ko, ico azi ari uko yaterefonye umukobwa nka 6h30 z’igitondo amubwira bahurire muri “salon” muri ville, akamwishura ati: “Urubanza rwapfuye.” Ngo kuva ubwo fone zose z’uwo mukobwa nta n’imwe yongeye kuba yuguruye.

Benilde Odran Ininahazwe amera nk’uwutanga umuco, avuga ko, atigeze yankira umukobwa kwinjira mu nzu. Kanatsinda ngo bari baragabuye ifunguruzo. Rero ngo kubera yiriwe mu myiteguro y’urubanza rwiwe, yiriwe ata mwanya afise, mbere ngo ku wa gatanu nka sambiri z’igitondo, umugore wiwe yamuzaniye urupapuro rwa patiri mukuru ruriko umupatiri azobahezagira, nka 13h – 14h, umugore yamuterefonye amubwira ko yaguze amarido n’ivyuma vyo kuyamanikako ngo aje kubitora ku Buterere. Benilde ati: “Naciye ndamubwira ko mfatiriwe ariko norungika umuduga uja kubitora.” Emelyne aca aranka. Nka 17h z’umugoroba ni ho, namuhamagara ndamubwira aho yonsanga muri ville ndamwereke aho asigisha inzara ambwira ko yahejeje

 

Ariko nawe nka 20h ni ho yampamagara ngo ndamusange muhira nje kumutwaza ivarize, aze gusasa. Niho namwishura nitwengera nk’uko bisanzwe ati: ” Mu mico n’imigenzo y’ikirundi nta muhungu aza gutora umukobwa iwabo mw’ijoro buca agira ubugeni. Fata taxi nta kibazo c’amafaranga gihari.” Umukobwa ngo yamwishuye ati: “Urazi ko nobiheba jewe utaje kuntora?” Ngo umuhungu yibajije ni ugufyina nk’uko bisanzwe.Yabonye ko bikomeye amuzimirijeko terefone. Aho ngo niho amuherukira.

 

Ariko agumye amurondera akamubura yahavuye ayaga na mutoya wiwe yitwa Xavier amubwira uko vyagenze. Uwo Xavier nawe ati:” Tekana iyo umukobwa agire aje kurongorwa biramucanga. Ico uzokenera cose kumenya uracako.” Ariko vyahavuye bikomera umukobwa barabura iyo yagiye mu gitondo c’ubugeni.