Amajambo Patiri Herménégilde ICOYITUNGIYE Yavugiye Mu Misa Ku Wa Gatanu Mweranda Yavyuye Impari Zikomeye.

0

Patiri Herménégilde ICOYITUNGIYE , uwasomye imisa yo kuwa Gatanu mweranda urangiza Karema kuri Mont Sion Gikungu mu gisagara ca Bujumbura, itariki 14/04/2017,yaboneyeho akaryo ko kwiyamiriza yongera asaba ko amabi akorwa mu Burundi yoja ahabona. Ayo majambo ya Patiri Herménégilde ICOYITUNGIYE ntiyanezereye bose.

Umusi wa gatanu mweranda ntiwabaye nkiyindi misi kuri Mont Sion Gikungu mu gisagara ca Bujumbura.Amajambo ya Herménégilde ICOYITUNGIYE ntiyari azi ko yovyuye impari ukuraho.

Kuva agitangura iyo misa, Herménégilde ICOYITUNGIYE aravuga umugenzo wiraye muri kino gihe mu Burundi w’agacerere. “ Igihe umwe mubo mumuryango wawe apfuye, uca ubwirwa kuguma unumye ntuvuge na kimwe”, niko Herménégilde ICOYITUNGIYE yavuze. Herménégilde ICOYITUNGIYE aranebagura imvugo y’abategetsi, abavuga ko amahoro ari yose mu gihugu. “ Iyi mvugo iraka uburenganzira bw’abanyagihugu kuririra ababo bishwe. Vyaramaze kuba ibitakivugwa( tabou)”, niko uyo mupatiri avugira imbere y’isinzi ryabategetsi bo ku rwego rwo hejuru n’abakirisu baje guhimbaza uwo musi wo kurangiza imisi 40 y’ ikarema.

Patiri Herménégilde ICOYITUNGIYE aricuza nuko Ubuzima bw’umunta ata gaciro bugifise mu Burundi, nkuko abantu bama bishwe aha ana hariya. Avuga ati : “ Igihe Yezu yicwa, yarabajije igituma ata numwe yitaho ibijanye n’urupfu rwiwe ngo amugirire ikigongwe. “ Ndiko ndatotezwa hama abandi bantu bakabandanya bavuga ko amahoro ari yose. Ndiko ndicwa n’inzara hama bakabandanya bavuga ko umwimbu wagenze neza mu Burundi. Ndiko ndarenganywa hama bakabandanya bavuga ko ubutungane bukwiye mu Burundi”.

Muri iyo misa kandi Patiri Herménégilde ICOYITUNGIYE aravuga no ku bijanye n’igiturire. Avuga ati: “ Nishwe kubera igiturire ca Yuda hama abandi bakaririmba ‘ Tolerence zero ku giturire’ naho mbere abantu babandanya baba mu bukene butagira izina”. Ku bwa Patiri Herménégilde ICOYITUNGIYE, igihambaye muri vyose ni ukubona amahera menshi ashirwa mu migambi mibi yo kwica abantu, aho gufasha abantu kuva mu bukene barimwo no kubakingira.

Patiri Helmenegilde ICOYITUNGIYE: “Igihe umwe mubo mumuryango wawe apfuye, uca ubwirwa kuguma unumye ntuvuge na kimwe”.

Patiri Herménégilde ICOYITUNGIYE aranegura kandi ingendo ya bamwe bigira sindabibazwa kandi aribo bari bajejwe gukingira abanyagihugu, ugasanga rimwe na rimwe barimwo mu babahototera mu buryo ubu canke buriya.

Ariko abwira abategetsi bari aho, Patiri Herménégilde ICOYITUNGIYE ahamagarira abo bategetsi kudakoresha ubukuru bwabo nabi mu guhohotera abandi. Aranebagura kandi ko abakoze ayo mabi bahabwa agahembo. “Ubu muri kino gihe abantu bararira basaba ko ubutungane bwokora, hama abakora ayo mabi rimwe na rimwe bagahabwa amazina y’ubuhizi bakongera bagahabwa agashimwe ku bubangutsi bwabo”.

Bamwe na Bamwe mu bategetsi baragize ico bavuze kuri ayo majambo ya HerménégildeICOYITUNGIYE:

Musenyeri wo mu ntara ya Gitega, Simon Ntamwana, avuga ko Idini katolika ritabonamwo ikintu na kimwe kibi mwayo majambo ya Patiri Herménégilde ICOYITUNGIYE. Kubwa Simon Ntamwana,ayo amajambo aje kugira amurikire abanyagihugu hamwe n’ubutegetsi kuvyerekeye ivyo abarundi bariko baracamwo. Kuri we, Inkuru nziza ikwiye kubwirwa bose harimwo n’abanyapolitike. Avuga ati :” Umwungere ategerezwa kwitaho intama ziwe akongera akazishikana ku muco no ku cizigiro”.

Ku vyerekeye iterabwoba ririko rigirwa kuri Patiri Herménégilde ICOYITUNGIYE ngo yicwe, Musenyeri Simon Ntamwana amenyesha ati: “Nihagira ikintu na kimwe kimubako, mumenye neza ko uwakoze ivyo azotegerezwa guhanwa”.

Simon Ntamwana aribuka ivyamubayeko igihe yarwanya imbonankubone ikiringo ca Pierre Nkurunziza. Avuga ati: “Umuntu w’Imana ntakwiye gutinya kuvugira abantu biwe. Turiteguriye gupfa kubera Inkuru Nziza, nkaba Martyres”.

Umuhanuzi mu bijanye no Kumenyesha amakuru mu biro vy’Umukuru w’igihugu, Willy Nyamitwe ariyamiriza amajambo ya Patiri Herménégilde ICOYITUNGIYE n’aya Musenyeri Simon Ntamwana asa nayashigikira Herménégilde ICOYITUNGIYE. Nyamitwe avuga ati “Amajambo yabo avanze na politike arateye ubwoba kandi akaba atera ubwoba abantu b’Imana”.

Ku bwa Pacifique Nininahazwe, ivyo uyu mupatiri Herménégilde ICOYITUNGIYE yavuze, yabivugiye ku mugaragaro, ivyo uwariwe wese avugira mubwihisho. Ku bwa Pacifique Nininahazwe, benshi muri kino gihe baratinya kuvuga amabi akorwa n’ubutegetsi bw’I Bujumbura.Avuga ko “iyaruka rikurikira rizobabaza iyo bari igihe benewabo bahohoterwa”.

Jean de Dieu Mutabazi, umukuru w’umugambwe RADEBU, avuga ko uyo mupatiri yavuze amajambo ahengamye kandi atiyumviwe ku vyerekeye ubutegetsi bw’Uburundi. “Turiyamirije ukwo gukevya mu mvugo kw’uwo mupatiri. Ivyo uwo mupatiri yavuze ntibifise ishingiro, na cane cane mu bijanye n’agateka ka zina muntu. Igikorwa nyamukuru c’abantu bo mu madini ni ugukiza imishaha aho kwita muri Politike”, niko Jean De Dieu Mutabazi avuga.

Kubwa Leonce Ngendakuma, icegera c’uwurongoye umugambwe FRODEBU, nta wokwitega ibinyoma ku muntu w’Imana, uwo Ngendakumana avuga ko ari umugabo arinda, atarya umunwa. “ Uyo mupatiri arazi neza umubabaro abanyagihugu barimwo”. Ku bwa Leonce Ngendakumana, uyo mupatiri yakoze ‘ahatonekara’, hama abagwanya Herménégilde ICOYITUNGIYE bakwiye nyabuna kwisuzuma hama bakareka gukora amabi yashizwe ahabona na Patiri Herménégilde ICOYITUNGIYE