Abihaye ibibanza mu birwati batabigenewe bagiye kuvyakwa vuba

0

Ubushikiranganji bw’iterambere ry’amakonine bumenyeshako hari itegeko rigenga ibibanza bitangwa mu birwati rigiye gushurwako umukono kugira abantu 1670 batoye ibibanza mu birwati biri mu ntara 7ataribo bari babigenewe bashobore kuvyakwa.

Ivyo vyashikirijwe n’umushikiranganji w’iterambere ry’amakomineJeanne d’Arc KAGAYO igihe yashikiriza n’ubwo bushikiranganji mu mwaka wa 2017.

Bimwe mu vyakozwe n’ubwo bushikiranganji mu mwaka wa 2017 n’ivyigwa
Vyakozwe mu birwati 20 bijanye n’amazi meza hamwe n’isuku.

Murivyo vyo vyigwa hatumwe hubakwa utuzu twa surwumwe 823, imigende y’amazi 24, hamwe n’amavuriro 5.

Ibibanza vyatowe n’abantu batabifitiye ububasha n’ivyo mu ntara za C’ibitoke,Gitega, Karusi, Muyinga, Kayanza, Ngozi na Makamba