Thursday, December 1, 2022
HomeNewsUrwego «FRAD» rugizwe n-urwaruka rurangije ingisho za gisirikare , abakukuruke hamwe n-abahoze...

Urwego «FRAD» rugizwe n-urwaruka rurangije ingisho za gisirikare , abakukuruke hamwe n-abahoze ku rugamba rugiye gushirwaho.

Urwaruka rw’uburundi rugiye gutangura guhabwa inyigisho za gisirikare mu kiringo c’umwaka umwe  maze ruheze rwikorweko n’ico gisoda nyene mu gihe bizoba bikenewe.  Hakazoshingwa urwego rwitwa «FRAD»(Force de réserve  et d-appui au développement) mu rurimi rw’igifaransa, urwo narwo ruzoba rugizwe n-urwo rwaruka ruzoba rwaronkejwe izo nyigisho, abahoze ku rugamba hamwe n-abakukuruke . Biri mu nteguro y’itegeko rigenga urwego rw’igisirikare c’uburundi umushikiranganji wo kwivuna abansi Alain Tribert Mutabazi yari yagiye gusigurira abashingamateka kuri uyu wa mbere.GITEGA

Bamwe mu bashingamateka bakaba banegura urwo rwego rushasha rwa FRAD, Kubw-umushingamateka Agathon Rwasa ,abona ko urwo rwego  ibikorwa vyarwo biteye amakenga  agashikiriza ko igenzurwa ry-urwo rwego rishobora gutera ikibazo  canke ibikorwa bashobora gutumwa. Umushingamateka Zachée Misago aturuka mu mugambwe CNDD-FDD yatowe mu ntara ya Makamba wewe  amenyesha ko urwo rwego rwari rukwiye kujamwo abasubijwe mu buzima busanzwe hamwe n-abakukuruke  gusa kuko aribo basanzwe bazwi n-igisoda.

Tubamenyeshe ko mw-iyo nteguro nshasha  izoba igiye kugenga urwego FRAD, abakukuruke hamwe n-abasubijwe mu buzima busanzwe  bazohembwa agashahara ariko urwaruka ruzoba ruriko rukwirikirana izo nyigisho za gisirikare  ruzofungurirwa, ruhabwe aho rurara, rwambikwe hamwe no kuvuzwa bongere bahabwe utufaranga tubafasha mu kwikenura  nko  kugura umuti w-ikirato, w-amenyo , agasabuni,…

 

Must Read