Tue. Jan 21st, 2020

Uburundi n’Urwanda mu migenderanire myiza y’Ubudandaji naho ingorane zitabuze

Ibiharuro vyerekana ko igihugu c’Urwanda hamwe n’igihugu c’Uburundi vyasubiye kugira iigenderanire yo guhanahana ibidandazwa.

Uburundi n’Urwanda vyari vyahagaritse imigenderanire y’ubudandaji kuva mu ntureka zabaye mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015.

Ikigo c’Urwanda gikurikirana ivyinjira n’ibisohokoa kikamenyesha ko kuva mu mwaka wa 2018 ibitigiri vy’ibidandazwa biva canke bikaja mu Burundi vyiyongereye cane.

Ibiharuro vyerekana ko ivyinjira mu Rwanda biva mu Burundi vyinjije imiliyoni 5 z’amadolari mu gice ca mbere c’uyu mwaka wa 2019 hamwe n’umuliyoni 1 mu mwaka wa 2018.

Igihugu c’Urwanda kikaba carafashe ingingo yo kubuza abanyagihugu baco kutaja mu Burundi.

Uburundi nabwo bukaba bukontorora cane uruja n’uruza ku mipaka ihana urubibe n’Urwanda, maze bukabwira Abarundi kutaja mu gihugu c'”uwansi”.

Uburundi bwagiriza Urwanda kubika abashaka guhungabanya inzego z’Uburundi, ivyagirije igihugu c’Urwanda camirira kure.