Thursday, December 1, 2022
HomeNewsUburundi buri mu bihugu vyo kw'isi ata bwigenge birangwamwo (Freedom House...

Uburundi buri mu bihugu vyo kw’isi ata bwigenge birangwamwo (Freedom House 2022).

Igihugu c’uburundi cashizwe ku rutonde rw’ibihugu vyo kw’isi ata bwigenge birangwamwo haba mu vya politike canke mu bijanye no mu mwidegemvyo w’abanyagihugu. Mu cegeranyo c’ishirahamwe mpuzamakungu Freedom House co mw’uyu mwaka wa 2022, Uburundi buhabwa n’iryo shirahamwe amanota 14 %. Aho igihugu c’uburundi caronse amanota menshi ni mubijanye n’ubwigenge bwo gusenga aho bwaronse amanota 3 kuri 4.

Ishirahamwe Freedom House mu cegeranyo caryo gitanga amanota ku burundi gishingiye ku bihe bikuru bikuru vyagiye biranga igihugu mu mwaka uheze wa 2021. Amanota rero yatanzwe hisunzwe n’umwidegemvyo mu vya politike (droit politique) hamwe no mwidegemvyo wa buri munyagihugu (droit civil). Ku bijanye n’umwidegemvyo mu vya politike, ico kigabane kiri ku manota 40. Freedom House iha uburundi amanota 4 gusa ku 40. Muvyo baraba mw’ico kigabane, harimwo ko umukuru w’igihugu ahari iki gihe yahashitse atowe mu matora arimwo umuco kandi adakumira, aha uburundi bwaharonse inota 1 kuri 4. Ubugira kabiri muri iki kigabane gifise ingingo 10 zifadirwako imwimwe yose iri ku manota 4 baravye nyimba abashingamateka batowe harimwo umuco kandi adakumira, uburundi bwaronse ubusa. Muri izo ngingo 10 baraba muri iki kigabane, harimwo kandi ko abantu bafise uburenganzira bwogushinga imigambwe canke iyindi mirwi ishingiye kuri politike mu mwidegemvyo, aho uburundi bwahawe inota 1 kuri 4.
Ibindi muvyafatiweko mu gutanga amanota muri iki kigabane ni kuvyerekeye uko Leta ishiramwo inguvu zikwiye mukurwanya ibiturire mu bategetsi, uburundi bwahawe ubusa kuri 4. Icanyuma gifadirwako muri iki kigabane ni kubijanye no kumenya nimba Leta ishira ku mugaragaro ivyo ikora, aha uburundi bwahawe nahonyene na Freedom House ubusa kuri 4.
Ikigabane c’umwidegemvyo w’abanyagihugu kiri ku manota 60. Aha Freedom House riha uburundi amanota 10 ku 60. Muri bimwe bimwe muvyo bafatirako harimwo nk’ikijanye n’ubwigenge bw’ibimenyeshamakuru, uburundi bwatahiye ubusa. Harimwo kandi ibijanye n’uburenganzira bwokuremesha amanama, uburundi bwaronse amanota ubusa kuri 4. Bwaronse kandi amanota ubusa mu bijanye n’ubwigenge bw’ubutungane. Aho uburundi bwaronse amanota meza ni mukigabane kijanye n’uburenganzira bwo gusenga aho bwaronse amanota 3 kuri 4.

Must Read