Fri. Jan 17th, 2020

Menya hano ico Imana ishaka ko ukora mu gihe wubahiriza amabwirizwa yayo.

Mu igitabo cya Yosuwa igice cya mbere kumurongo wa karindwi (Yosuwa 1:7)haravuga ngo: Imana yahaye Yosuwa itegeko mu buryo bworoheje imubwira iti “ Icyakora ukomere ushikame cyane kugira ngo witondere amategeko yose umugaragu wanjye Mose yagutegetse.

Ntugateshuke ngo uciye iburyo cyangwa ibumoso kugira ngo ubashwe byose aho uzajya hose. Igihe Imana yaturemaga, yaduhaye ubwenge ndetse n’ubumenyi. Kubera ibyo dushobora kumenya ndetse no gusobanukirwa.

Yaduhaye amarangamutima ( the ability to feel or sense)ndetse iduha no kugira amahitamo yo kuba twakora ikintu dushaka( the ability to make chooces).

Hamwe nibyo, iyo Imana itubwiye ibyo ishaka ko twayikorera nibyo nakwita kuduha itegeko. iryo tegeko rigasimbura kwa gukora ibyo dushaka yaturemanye atari uko amarangamutima yacu adusaba.

Ariko kubera ko yaduhaye uburenganzira bwo guhitamo icyo dushaka, duhitamo gukora ibyo yatubwiye cyangwa ntitubikore.

Igihe cyinshi amarangamutima yacu agira ingufu kuri twe kubera ibyo dufatira umwanzuro kubera ingufu z’amarangamutima yacu, ubwoba, ibitunezeza cyangwa ibyo dukunda.

Ariko nabwo akenshi hari igihe dufata umwanzuro wo gukora ibintu byiza, tugatinya gukora ibitari mugushaka kw’Imana bitewe no kuyubaha.

Mu gihe nta gushishikarizwa n’ amarangamutima yacu twahombye tugomba gushyira mubikorwa ibyo Imana itubwira.

Iyo usomye igice cy’igitabo cya Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 6 usangamo iryo tegeko ko Yosuwa yahawe itegeko ryo gukomera agashikama riboneka inshuro 4 bivuga ko ntakintu twagombaga gukora kubw’ubushake bwe cyangwa amarangamutima ye.

Abenshi muri twe turategereza kugeza Igihe twumva ko dushaka gukora ikintu kandi tukanagikora mu nzira bitewe nuko tubyumva .

Igihe Imana yabwiraga Yosuwa yaramubwiye iti “ Ntazi uko wiyumva kandi ndazi ko witeguye gukurikira Mose ariko muri wowe wiyumvamo intege nke, ndetse no kumashuri ufite gushidikanya, ubwoba ndetse n’ umutekano ariko Komera ushikame.

Iryo ni itegeko ( That’s a command) rimubwira ngo “ ukomere ushikame “ Imana ikaba yarashatse kumubwira ko imbaraga ze zigomba kuba zishingiye kumasezerano yayo ndetse n’migenderanire yiwe nayo irakenewe.

Ryari itegeko rijyanye no gushaka kw’Imana atari kubushake bwa Yosuwa.  Bishaka kuvuga ko agomba kubanza kumvira Imana, amarangamutima ye akaza nyuma.

Muri Matayo 5:44 Yesu yaravuze ati” Ariko njyeweho ndababwira nti: mukunde abanzi banyu, mubasabire ababarenganya” iryo naryo ni itegeko “GuKunda”.  Gukunda Igihe cyose riba ari itegeko.

Ni ikintu ukorana amarangamutima. Ni ikintu umuntu agomba gukora atari uko bimujemo ahubwo agomba kubikora kubera ko aribyo Imana imushakaho.

Dusabwa n’ Imana gukunda uwo twashakanye, abana bacu Imana yaduhaye ndetse n’abandi bantu.  Ariko rimwe na rimwe usanga tubanza gutegereza ko bituzamo cyangwa se tugategereza kuri urwo rukundo rubanza kutwuzuramo mbere yuko tubakunda. kubakundana n’ikintu tugomba gukora.

Ongera wumve amategeko 4 Imana idutegeka muri icyo gice 5:44 mubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo. Ukunde abanzi bawe, ubabere umugisha, ubakorere ibintu byiza kandi ubasabire ( ubasengere).

Ibyo byose dushobora kubikora. Dushobora gukunda, dushobora kubera abandi umugisha, dushobora gukorera abandi ibintu byiza ndetse no kubasengera. Dushobora gukora ibyo bintu mu migenderanire n’abandi bantu tudakoresheje amarangamutima kubera ko ibyo gukunda n’ikintu gikwiriye gukorwa.

Mubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 22:39 Yesu yarongeye aravuga ati”   N’irya kabiri naryo ngiri”. Ukunde mugenzi wawe nk’uko wikunda”.

Iri naryo n’itegeko. Yego usanga twikunda ubwacu, tukitekerezaho ubwacu gusa, tukiyitaho gusa.

Ariko Imana yo iratubwira ko ibyo twikorera twe ubwacu ko twagombye kubikorera n’abaturanyi bacu cyangwa bagenzi bacu. Ariko ikibazo dukunze kugira n’ukuntu twakunda abantu tudashaka twumva tutakunda.

Muri Mariko 3:3-5 hatubwira ko Hari umunsi umwe Yesu yinjiye mu rusengero abwira umuntu wari ufite ukuboko kunyunyutse aramubwira ati: Haguruka uhagarare mubantu.

Irindi jambo Yesu yabwiye uwo muntu yagize ati “ Rambura ukuboko kwawe” kubera imyaka n’imyaka uwo mugambo yaramaranye icyo kibazo yagombaga gushidikanya akavuga ati “ ntabwo nakwirushya ndambura ukuboko kwanjye kubera ko ntacyo bishobora gutanga, kuki unsaba gukora ibintu ntashobora gukora.

Ariko Yesu aramubwira ati “ rambura ukuboko kwawe.  Ariko nibyiza kugira ubushake mugukora ibyo Imana idutegetse kubera ko ari Imana yacu, umuremyi wacu.

Maze ugafata umwanzuro wo kubishyira mubikorwa bitewe nuko tubyumva, iyo dutangiye kubishyira mubikorwa duhabwa ubushobozi ndetse amarangamutima meza ajyanye n’ubushake bw’ Imana.

Igihe uwo mugabo yarambuye ukuboko kwe cyari igikorwa atari yarigeze akora mugihe cyashize akaboko ke kahise gakira’ maze atangira guhimbaza Imana no kuyishima. Amarangamutima ye yagenzurwaga n’igikorwa cyo gushyira mubikorwa ibyo yari ategetswe.

Muri aka kanya reka rwibaze ikibazo: wizera ko Imana ishobora ku kubwira ibintu utashobora gukora?

Abantu benshi mw’ibanga ryabo bizera ko Bibiliya yuzuyemo amategeko akomeye kuyashyira mubikorwa. Ariko Imana ntabwo ariko imeze.

Muri Yohani 15 igihe Yesu yabwiraga umugabo ngo nabyuke maze yikorere ingobyi ye, waraze imyaka 38 aryamwe aho abandi baza aho ku mazi aho i Bethesda bagakira bakagenda bigatuma yiheba ndetse no gucika intege iyo atabikora ntabwo byari uko atari gukira ahubwo byari ukutubaha.  Iyo itegeko rije cyangwa ikintu cy’ukuri Dusabwa  kubikora. Iyo uwo mugabo avuga ati “ ntabwo ndi kubyiyumvamo uyu munsi.

Uyu munsi ntabwo ari umunsi wabyo kuri njye muri iki cyumweru. Ntabwo yari kuba yumviye amategeko ariko yahisemo kumvira bitangiriye mubitekerezo bye ndetse no mu mutima we mu kubikora.

Yari afite ubushobozi bwo kubikora kubera ko Imana iteganya imbaraga n’ubushobozi kubo iha itegeko gukora ikintu runaka.  Ikibazo tugira nuko twicara tugatangira gutanga impamvu runaka.

Hari n’abashinzwe Counseling batubwira ko biterwa n’ababyeyi bacu mama cyangwa Papa ntabwo batubwizaga ukuri gushingiye ku Ijambo ry’ Imana ryo kumvira Ibyo Imana idusaba gukora ahubwo bishingiye kuburenganzira bwa buri muntu bwo kwikorera ibyo ashaka maze mubuzima twahura ingaruka yuko kutumvira cyangwa kubaha maze tugatangira kuvuma ababyeyi bacu cyangwa uwo twashakanye bitewe nuko turiho cyangwa kuba tutarumviye ibyo badutegeka cyangwa badusabaga gukora.

Ariko ikintu kimwe kigize ukubaha n’ukubishyira mubikorwa. Yesu yabwiye uwo mugabo ikintu atashoboraga gukora.

Abantu dukunze kudakoresha umwanya mwiza tubonye wo gukora ikintu kingira akamaro tubonye ariko igihe cyose turavuga sinshobora kubikora. Igihe cyose wishizemo ko udashobora gukora ikintu runaka uragishobora kandi mugihe nabwo wumva ko utagishobora bikubera ingorabahizi.

Igihe cyose wumva ko nta ntege ufite nabwo izo ntege urazibura. Turavuga duti ” nabigerageje ubushize biranga cyangwa ntabwo nzi uko nabikora, iki kigeragezo sinshobora kugishobora, sinshobora ku cyihanganira.

Ariko Imana yo ikavuga ko” kora icyo kintu udashobora gukora, gikore kubera ko mbikubwiye kubikora. Kuba mbikubwiye kubikora bisobanura ko “ wabishobora” ariko nabwo niba ubishaka.Igihe uzaba utangiye kumvira uzabohoka kandi uzahita ubona imbaraga zo kurangiza ibyo ushaka.

Abandi tuvuga ngo sinabishobora kubera ko nabigerageje ubushize ndetse nagerageje kujya kwa Pasitori wanjye mbimubwiraho ntiyashoboye kumfasha , nagiye kuri counselor w’ abashakanye ntabwo yashoboye kumenya icyo nakora, nagiye kuri Psychologist ndetse no kwa Psychiatrist ntibashoboye kumfasha.

Yewe nagerageje kubaturanyi banjye ndetse n’ Umuryango wanjye bo ibyo bambwiye ni agahoma munwa kubera ko ubwanjye natahuye ko banshuka.

Nirukankiye kuri bamwe b’ abakuru b’itorero ntabwo bamenye ibitagenda kuri njye. Nyuma nza kuvuga ko ngomba gufata umwanzuro ko kubandi bantu bishoboka, bigendera neza bakava mu ikigeragezo bakabona intsinzi. Imana ikabafasha, ariko kuri njye ntiyabinkorera.

Ariko umva Yesu aravuga “ Rambura akaboko kawe arongera kuwundi muntu ati” Haguruka” kora icyo utashobora gukora kubera ko mbikubwiye” mu gihe uvuze mu mutima wawe uti “ kubw’ubuntu bw’Imana ngiye kubikora “ uzabasha kubikora”

Hari ijambo ryanshimishije ubwo Yesu yari amaze kubwira uwo mugabo guhaguruka, maze kubikora yongeye aramubwira ati Fata uburiri bwawe utahe. Ubwo buriri yagendeyemo imyaka 38 ako kanya nawe arabuheka. Ntabwo yongeye gusubira ukundi mu buriri.

Yagendesheje amaguru ye. Haguruka uterure uburiri bwawe ugende.  Abenshi muritwe mu mibereho yacu tubaho turi mu buriri ndetse tutari muburiri bitewe n’ amagambo tuvuga. Dutsindwa n’ibikorwa byacu, imico yacu ibyo twimenyereze ndetse n’imyitwarire yacu.

Ariko mugihe cyose Imana iba iri gukorana natwe, usanga bigenda neza undi mwanya tukabibyaza, tukavuga nibyo Mwami reka tubikore hashira icyumweru tukongera tukisubirira muri bwa buriri kandi kubintu bimwe.

Mukanya gato twasoma ijambo ry’Imana, twakumva ubuhamya bw’ umuntu runaka cyangwa tuvuye gusenga twafashijwe tukongera tukagerageza kumvira ibyo Imana itubwira bwa buriri tukabuhagurukamo.

Yesu yabwiye uwo mugabo ati Haguruka ugendesheje amaguru yawe kandi ntuzongere gukenera uburiri ukundi. Itegeko rya Yesu n’ukubyuka, ugafata uburiri bwawe kandi ukijyana ( ukagendesha amaguru yawe) ni kimwe natwe kubaha n’ugushyira mubikorwa ntabwo ari mu magambo, gusenga, kubitekerezaho Ahubwo ni ugushyira mu bikorwa.

Twibuke ko iyo wubashye Icyo Imana ikubwiye mu nzira y’inyigisho wigishijwe cyangwa mu ijambo ry’ Imana wasomye uzagira imbaraga.

Imana izaguha imbaraga kandi uzarangiza neza ibyo yagusabye gukora byose, ishaka ko mu gihe uyubashye uhinduka umuntu ubishyira mubikorwa.

Imana idufashe. Iri jambo muritegurirwa kandi mukarigezwaho na Rev./Ev. Eustache Nibintije, Umunyeshuri wa Patriots Bible University yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.

Tel: +4128718098 – WhatsApp Email:estachenib@yahoo.com