NEWS

Ijambo ry’umukuru w’igihugu NKURUNZIZA ry’umunsi w’amasezerano y’ubumwe bw’abarundi

on

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi ;

 1. Tubanje gukengurukira Imana Mushoboravyose yama ibungabunga Uburundi n’Abarundi, ikaduha amahoro, urukundo n’Ubumwe mu gihugu cacu. Nihabwe icubahiro kirengeye vyose, integuro yayo ni nziza ku Burundi no ku Barundi.
 • Kuri uyu musi uri hejuru w’igenekerezo rya 5 Ruhuhuma umwaka w’2019, turamutse duhimbaza imyaka mirongo ibiri n’umunani (28) irangiye Abarundi biyemereje amasezerano y’Ubumwe bwabo. Ni umusi uhambaye cane mu buzima bw’Igihugu cacu.
 • Turifurije rero umusi mukuru mwiza Abarundi aho bari hose tubaramutsa tuti : Gire Ubumwe butagira agahemo, Ubumwe bukomoka ku Mana Mushobora vyose, Ubumwe busesekaza urukundo, bukagaragazwa n’ibikorwa, ugukunda igihugu n’Abenegihugu.
 •  Uwu mubarwa utubere akaryo ko kwibuka abagize uruhara mu kubungabunga Ubumwe, duhereye kuri ba sokuru batigeze badohoka ku Bumwe bw’Abarundi, na cane cane Umwami Cambarantama dukesha isemo ya mbere y’Ubumwe mu kunywanisha utudumbidumbi twabaho mu kajagari, agashinga Ingoma y’Uburundi, n’abandi bami bamukurikiye gushika ku muzo w’abakoroni.
 •  Ntitwokwirengagiza kandi abahabuje intahe y’ukwikukira barongowe n’Umuganwa Rudoviko Rwagasore, yama arazwa ishinga n’ukubona Abarundi basubiye kubana mu mahoro, inyuma y’ukwiganzura uwari yababivyemwo amacakubiri n’urwanko, Intwari nka Merikiyoro Ndadaye yahuje imitima n’inama vy’Abarundi bakagira urunani rwo guharanira Demokarasi, tutibagiye namwe mwese mutigeze mudohoka kwiragi ryiza ry’abo tudondaguye mu mvugo no mu ngiro vyanyu vya misi yose.

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi ;

 • « Tugaragaze Ubumwe, tubugendere muri vyose na hose kandi tubukamishe ibikorwa vy’iterambere », ng’ico Icuvugo twisunga mu kwigina isabukuru igira 28 ry’Amasezerano y’Ubumwe bw’Abarundi. Ni akaryo keza ko kwirimbura ku ntambwe tugezeko mu gutsimbataza Ubumwe bwacu, tukongera tukazirikana ko Ubumwe bw’Abarundi butamaze imyaka 28 Amasezerano y’Ubumwe amaze, ko nyabuna Ubumwe bw’Abarundi bumaze imyaka Uburundi bumaze. Nkako, Ubumwe bwamye ari inkingi n’inkinzo vy’Abarundi kuva kera na rindi, bwamye ari Umushinge n’Ishingiro ry’Ibikorwa vyose vy’Abarundi mu mahirwe no mu makuba.
 • Twama twabivuze kandi ntituzorambirwa no kubisubiramwo, Ubumwe bwamanye ikibanza ca mbere mu buzima bw’Abarundi ; ni bwo Uburundi bukesha Iteka n’Itekane bwamanye kugeza uno musi. Ku kaba nkako Uburundi buri mu bihugu bike bivuga ururimi rumwe, Abarundi basangiye imico n’imigenzo kandi bamye basenga Imana imwe rudende.
 • Ubumwe bw’Abarundi bwamye burangwa n’uko Abarundi bose bahuzwa no kwitwa Abarundi, bakabinezererwa kandi bakabigendera. Bose bayoboka Umwami Sebarundi, umutware yemewe na bose, bakambaza Imana imwe baciye ku mukandizi umwe yitwa Kiranga yabarangira inzira ibashikana ku Mana.
 • Abarundi bamye bazirikana ko ari Abenegihugu b’igihugu kimwe barazwe na ba sokuru, ko bategerezwa ku kibungabunga kuko nabo bazokiraga abuzukuru n’abuzukuruza babo, kandi bakazirikana ko Igihugu c’Uburundi ari Umurima w’Isangi basangijwe kandi basangiye n’Imana, maze bakama bagishira mu biganza vy’Imana yakibahaye ngo ikibatungire.
 1. Dutegere neza rero ko Ubumwe ari Umuhuza ahuza Abarundi bose, kandi ko ari inzira ishikana kw’iterambere rirama ku neza ya bose. Nta nkeka ko iyo abantu bamaze kwiyumvanamwo nk’abavukanyi, baca bahuza umutima n’inama, bagasangira ikivi n’ikigega, basangira akabisi n’agahiye, bagasangira ugupfa no gukira.
 1.  Kw’izina ry’Abarundi bose, turasubiye gushima, gushimira no gushimagiza twongera dukeza ba Sokuru baryumyeko bakabana nk’abavukanyi, bagakingira kandi bakabungabunga Igihugu ciza turimwo uno musi. Bari Abagabo b’intwari n’iteka ; barangwa n’ubutore n’ubuhizi. Ni muze rero tugere ikirenge mu cabo, tugendere mu makanda yabo, dukutse ikivi duhereye aho bagejeje isemo, maze abazovuka ejo na hirya y’ejo bazotwivuge, bazodushimagize ntibazovuge ko twabahemukiye canke ko twabaye ibinyaganwanka.

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi ;

 1. Abakoroni bamaze kubona ko vyabataye kuwamazi ivyo gushira mu ngiro imigambi yabo mu Burundi, bitewe n’uko Abarundi bari bagize urunani rw’intamenwa, baciye bahindura umukenyuro, batangura umugambi ugayitse wo gucanishamwo Abarundi. Ntako batagize ngo bumvishe abonse rimwe ko batavukana, ko bamwe ari abansi b’abandi, bararema kandi bararementanya amazimwe yuzuye umwijima n’umuzimagiza, bacanishamwo bene mugabo umwe ko bamwe baciye ubwenge kuruta abandi, n’ibindi binyoma binyomoje biteye n’isoni kuvuga, ivyo vyose bigakorwa bisunze amacakubiri ashingiye ku bwoko bw’ubwomekerano.
 1. Ako kabi n’akabibi vyari mu maraso y’abakoroni, kuko iwabo amacakubiri n’urwanko vyari igitero n’icitabirizo. Akarorero ni mu Bubirigi aho amacakubiri yabaye akaramanda kugeza uno musi. Vyongeye, umuntu atanga ico afise, ba sokuru nabo barayamaze ngo «Imbuto itewe ni yo imera».
 1. Umuntu yokwibaza ati : mbega ko twamenye inyendamuvano y’ihungabana ry’Ubumwe bw’Abarundi, habuze iki kugira ngo tugaruke kuri rwa rukundo n’umubano mwiza vyaranga ba sokuru bacu ?
 1. Umuntu yokwibaza ati:mbega ko Abarundi basezeranye mu 1991 kubana mu mahoro, bakavyandika kandi bakavyemeza biciye mu matora, bakubaka ivyibutso, mbere bakamanika ibendera ry’Ubumwe, bagasamiriza n’Indirimbo ihayagiza Ubumwe, kuki butakeye na kabiri Abarundi badasubiranyemwo? Kuki inganda zatikiye mu kiringo c’imyaka cumi inyuma y’igandagurwa ry’Umukuru w’Igihugu yari yitorewe n’Abenegihugu, Nyenicubahiro Ndadaye Merikiyoro ?
 1. Tugerageje gutanga inyishu, twotegera ko ivyo vyose vyatewe n’ishano twatamitswe mu kiringo kirekire. Hakenewe rero ko twemera gufata umurogoro ukwiye kandi umwanya ukwiye, twemere akabi nk’abakuze, na kare inzira yo gukira ingwara ni ukuyemera. Kira noneho ba Sokuru barayamaze bati: “Ibuye riserutse ntiryica Isuka”. Vyaragaragaye ko umuti wageragejwe kera utari umuti ubereye, ari naco catumye ingwara ica igajura.

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi ;

 1. N’aho ibere ryayaze, Imana yarakinze. Uburundi bwarapfunywe ariko ntibwapfuye, bwarahabishijwe ariko ntibwahababutse. Ukunaguka kw’Uburundi tugukesha Abarundi b’indanga, Abagabo b’Ubuntu n’Ibanga bagumije umutima ku karanga n’akarangamutima vyaranze ba Sokuru. Abo ni bo batumye Uburundi buhorana Ubumwe n’Abagabo n’Itekane, bukaramutswa Iteka.
 1. Kubera abo bagabo b’Ubutwari n’Ubuhizi Uburundi bwamanye, Ubumwe bw’Abarundi bugeze ku ntambwe ishimishije. Ku kaba nkako, Ubumwe bw’Abarundi ntibukiri agaseseshwarumuri, ntibukiri mu majambo bubarizwa mu migambi n’imigabo, bukagaragarira mu bikorwa. Bimwe muri vyo bikaba ari ibi bikurikira:
 • Amasezerano ya Arusha hamwe n’Amasezerano yo guhagarika intambara burundu yaje kunywanisha Abarundi, abahoze barwana barwana mu nda.
 • Intambwe zose zitegekanijwe muri ayo masezerano twarazishitseko, inzego zose zitegekanywa n’ayo masezerano ziri ku kivi kandi ntizikumira.
 • Amashure, amabarabara, amazi ya rusengo, amasoko ibitaro, amavuriro, ibibuga vy’inkino, inyubakwa zikoreramwo indongozi, ivyo vyose ni ibikorwa dukesha Ubumwe no gufatana munda kw’Abarundi. Ivyo bikorwa bisa na ca kibiri cahuza Abarundi bo hambere ni imwe mu nyungu dukesha ubumwe.
 • Mu gutsimbataza ubwigenge bw’igihugu cacu, Abarundi barishiriyeho bongera baritorera Ibwirizwa Shingiro rivuye  mu vyipfuzo vyabo batabanje gutamikwa ijambo no gusaba intererano hanze.
 • Umugambi wo kuzirikana Igihugu cacu uhuriza hamwe Abarundi mu butandukane bwabo, bagatahura Amabanga y’Igihugu, gurtyo bakamenya gutandukanya icatsi n’ururo.
 •  Mu ntumbero yo gutsimbataza Ubumwe no kugaruka ku ngendo yo gufashanya yamye iranga ba Sokuru,   haratunganijwe umugambi wo gushigikirana uzokwama uhimbazwa ku musi wa gatandatu wa nyuma w’ukwezi kwa mukakaro uko umwaka utashe.
 • Urugendo rw’Urumuri rw’Amahoro rumaze igihe rutunganywa uko umwaka utashe, ruhuza isinzi ry’Abenegihugu mu ntara zose z’igihugu bakarangurira hamwe ibikorwa vy’iterambere,
 • Imigenzo myiza yo kugabiranira no kugemuriranira, amanama mpuzamiryango ni bimwe mu vyerekana ko Abarundi bariko baribohora imizana bari baraboshwe na ba karyanishamiryango.

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi;

 1. Duhimbaje umusi mukuru w’Amasezerano y’Ubumwe bw’Abarundi mu gihe dusigaje umwaka imbere y’amatora y’2020. Turashimishwa n’umutima w’Ubumwe Abarundi bariko baragaragaza mu kwegeranya uburyo bukenewe muri ayo matora.
 • Imbere yo gusozera twashaka tubashikirize inkingi nyamukuru twokwubakirako Ubumwe:
 • Ubumwe ntibuherere mu mvugo gusa, tubugaragaze mu ngendo, mu ngiro no mu bikorwa vyacu, eka mu buzima bwa misi yose.
 • Ubumwe tubuhere mu ngo zacu, butandukire imiryango n’ikibano, bushware n’aho turangurira imirimo yacu ya misi yose.
 • Twipfuza ko Ubumwe butokwigishwa n’indongozi gusa, ariko ko bwoba ikiyago mu ngo, mu mashure, mu madini n’amashengero, mu mashirahamwe n’amakoperative, amasandugu yo kuziganya no kuguranana, mu biganiro bitunganywa n’ibimenyeshamakuru, n’ibindi.
 • Tuzirikane ko Uburundi bwubakiye ku bumwe, ko Ubumwe ari iragi twarazwe na ba Sokuru, kandi ko dutegerezwa kuribungabunga kugira ngo tuzorirage abana, abuzukuru n’abuzukuruza bacu.
 • Tuzirikane, dukunde, dukundishe kandi duteze imbere Igihugu cacu, twongere tugikundishe uruvyaro rwacu kugira ngo ribe iragi ry’uruhererekane.
 • Duteramire amahoro n’umutekano kugira ngo ba karyanishamiryango ntibaronke aho bamenera.
 • Tugaragaze umutima w’urukundo duhereye mu miryango no mu kibano, kuko na kare barayamaze ngo : « umuryāngo uhēra mu muryângo ».
 • Abarundi bataye akaranga n’akarangamutima mu kuvuga nabi no mukwambika ibara Igihugu cabo na cane cane abacumbitse mu bihugu vy’abakoroni, tubasaba gukubitiza agatima mpembero, bazirikane ko « atawutera ibuye aho yateretse igisabo » kandi bibuke ko « akabande kabaye imanga kataba indagiro ».
 • Dukure amaboko mu mpuzu turwize umwimbu. « inda uyibarira ico wayirarije ntuyibarira ico wayihaye », kandi ko « mu nda harara inzara hakazinduka inzigo ».
 • Twirinde insaku n’ibihuha kuko bijuragiza, bigacanishamwo Abenegihugu, abafise imitima ihuha bagata utwabo bagahunga.
 • Tugarukire umuco w’urukundo n’ugufashanya, mu bihe bigoye canke vy’ineza, imico n’akaranga vya basokuru, maze igihugu cacu kirangwe na bwa Bumwe buzira ubumwenyi, Ubumwe bwuzuye bwaranze abaturaze Uburundi.
 • Tuzirikane urudahengeshanya ko turi ba samuragwa b’Ubumwe, Twirinde gutetereza no guhemukira ababuturaze.
 • Twirinde kuba ba njana n’abaja. Na kare barayamaze ngo: « Uwuja iyo atazi ntazimira kuko aho ashitse hose haba ari aho nyene ». Vyongeye, «Ingeso y’urugo ntiyubaka urundi».
 • Twiyamirize ibikorwa, imvugo canke ingendo bishingiye ku macakubiri.
 • Twirinde gukurikira ubwije mu guhurumbira imico n’imigenzo ya ba kavamahanga, dushime twongere dushigikire iyacu. Twame twibuka ko « Winjira ishamba utazi ugaca inkoni utazi».
 • « Tugaragaze Ubumwe, tubugendere muri vyose na hose kandi tubukamishe ibikorwa vy’iterambere ». Twipfuza ko ubumwe bwogaragara mu mashirahamwe, mu migambwe, mu madini n’amashengero; muri vyose na hose.

Barundi, Barundikazi, Ncuti z’Uburundi;

 • Impanuro dutanze uno musi zije ziyongera kuri nyinshi tudahengeshanya gutanga kandi ntituzorambirwa. Tubasavye kuzifata nkama, mwame muzibuka kandi muzibukanya. Intambwe tugezeko uno musi mu gutsimbataza Ubumwe irashimishije, yamara tuzirikane ko Ubumwe bwacu budahimbara bose, duheze tubuteramire.
 • Ubu bumwe turiko turasasira indava uno musi, bwaravuzwe n’Umuganwa Rudoviko Rwagasore, bwarasubiwemwo n’Umushikirangoma wa mbere Petero Ngendandumwe, bwarigishijwe n’Umukuru w’Igihugu Merikiyoro Ndadaye, n’izindi mfura z’Uburundi nyinshi. Hejuru y’ivyo, Ubumwe ni Umugambi w’Imana, ya Mana Abarundi twasubije ikibanza yahorana kuri ba Sokuru. Muze rero tubukomeze kuko « Imana igira aho imaniye».
 • Mu gusozera, twashaka dusubire kwipfuriza Abarundi bose n’ababa mu Burundi umusi mukuru mwiza, tubasaba kwamiza ku mutima na ntaryo ko ikiruta ikindi ari Ubumwe bw’Abarundi. Ubumwe bwaranze ba Sokuru imyaka n’imyaka. Kubushira imbere rero ni ukugendera iryo ragi ryiza rya ba Sokuru n’ugutera iteka Igihugu cacu. « Tugaragaze Ubumwe, tubugendere muri vyose na hose kandi tubukamishe ibikorwa vy’iterambere ».

IMANA IHEZAGIRE UBURUNDI N’ABARUNDI YONGERE

IBUNGIRE UBUMWE, MURAKOZE.

Recommended for you

75 Comments

 1. see post

  July 15, 2019 at 3:14 pm

  I just want to tell you that I am beginner to blogging and actually savored this web page. Probably I’m planning to bookmark your site . You surely come with awesome writings. Appreciate it for revealing your web page.

 2. Best Porno escorts

  July 17, 2019 at 10:25 pm

  I like the helpful information you provide in your articles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite sure I’ll learn many new stuff right here! Good luck for the next!

 3. baker rack assembly service

  July 17, 2019 at 11:20 pm

  Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it’s truly informative. I am gonna watch out for brussels. I will appreciate if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 4. Amazon furniture assembly

  July 18, 2019 at 9:17 am

  I’m no longer positive the place you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time studying more or figuring out more. Thank you for great info I was searching for this information for my mission.

 5. cubicle installation

  July 18, 2019 at 10:30 am

  I enjoy what you guys are usually up too. Such clever work and coverage! Keep up the wonderful works guys I’ve incorporated you guys to our blogroll.

 6. anal

  July 19, 2019 at 2:48 am

  Greetings! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 7. John Deere Repair Manuals

  July 19, 2019 at 5:08 am

  Safest the world toasts are made to captivate and also faithfulness to your wedding couple. Beginner sound system watching high decibel locations would be wise to always remember some sort of vital secret created by presentation, which is your auto. best man speeches funny

 8. Furniture assembly service

  July 19, 2019 at 7:33 am

  Rattling nice design and style and great written content , nothing else we require : D.

 9. DC Movers

  July 19, 2019 at 11:20 am

  It is in point of fact a nice and helpful piece of information. I’m satisfied that you just shared this useful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 10. W88th.com

  July 19, 2019 at 1:03 pm

  naturally like your web site however you have to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling problems and I to find it very bothersome to tell the reality nevertheless I will definitely come again again.

 11. W88 Thai

  July 19, 2019 at 8:44 pm

  I’ve recently started a site, the information you provide on this web site has helped me greatly. Thanks for all of your time & work. “Men must be taught as if you taught them not, And things unknown proposed as things forgot.” by Alexander Pope.

 12. Movers

  July 20, 2019 at 4:37 am

  Hi there, I found your site via Google while searching for a related topic, your website came up, it looks good. I have bookmarked it in my google bookmarks.

 13. Treadmill installation

  July 20, 2019 at 6:07 am

  Hiya, I’m really glad I’ve found this information. Today bloggers publish only about gossips and web and this is actually frustrating. A good website with exciting content, that’s what I need. Thank you for keeping this site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can’t find it.

 14. Home gym assembly

  July 20, 2019 at 11:17 am

  My brother suggested I might like this website. He was totally right. This post truly made my day. You can not imagine simply how much time I had spent for this information! Thanks!

 15. Alexandria movers

  July 20, 2019 at 3:26 pm

  We’re a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your web site offered us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

 16. how to trade binary

  July 20, 2019 at 6:26 pm

  Of course, what a splendid website and revealing posts, I definitely will bookmark your site.Have an awsome day!

 17. Assemblers

  July 20, 2019 at 7:36 pm

  As soon as I detected this web site I went on reddit to share some of the love with them.

 18. W88kub

  July 21, 2019 at 1:08 am

  Aw, this was a very nice post. In thought I would like to put in writing like this moreover – taking time and precise effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and under no circumstances seem to get one thing done.

 19. Baltimore Braiders

  July 21, 2019 at 2:40 am

  Thank you, I’ve just been searching for information about this subject for ages and yours is the greatest I have came upon so far. But, what in regards to the conclusion? Are you certain in regards to the source?

 20. fire marshal training

  July 21, 2019 at 10:05 am

  Definitely imagine that which you said. Your favourite justification appeared to be at the web the easiest thing to bear in mind of. I say to you, I certainly get annoyed while other folks think about concerns that they just do not understand about. You controlled to hit the nail upon the highest and also defined out the entire thing with no need side-effects , other folks can take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

 21. Falls church Movers

  July 21, 2019 at 7:25 pm

  I’m really enjoying the design and layout of your site. It’s a very easy on the eyes which makes it much more enjoyable for me to come here and visit more often. Did you hire out a designer to create your theme? Exceptional work!

 22. installation concepts

  July 22, 2019 at 12:44 am

  Pretty section of content. I simply stumbled upon your blog and in accession capital to claim that I get in fact enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing to your feeds and even I achievement you get entry to consistently fast.

 23. Laurel Movers

  July 22, 2019 at 2:14 am

  I think this internet site has got some really excellent info for everyone. “I have learned to use the word ‘impossible’ with the greatest caution.” by Wernher von Braun.

 24. TGI installers

  July 22, 2019 at 7:20 am

  Thank you, I have just been searching for info about this subject for ages and yours is the best I’ve discovered so far. But, what in regards to the bottom line? Are you certain in regards to the supply?

 25. Tv wall installers

  July 22, 2019 at 10:28 am

  I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 26. online games

  July 22, 2019 at 5:46 pm

  F*ckin’ tremendous things here. I’m very glad to see your post. Thanks a lot and i am looking forward to contact you. Will you kindly drop me a e-mail?

 27. เช่ารถ Alphard

  July 22, 2019 at 11:01 pm

  It’s my belief that mesothelioma is actually the most deadly cancer. It contains unusual traits. The more I really look at it a lot more I am persuaded it does not work like a true solid tissue cancer. If mesothelioma is usually a rogue viral infection, then there is the probability of developing a vaccine and offering vaccination for asbestos open people who are at high risk associated with developing upcoming asbestos linked malignancies. Thanks for giving your ideas about this important ailment.

 28. SSNI-552

  July 23, 2019 at 1:07 am

  Hi there, You have done a great job. I’ll definitely digg it and personally suggest to my friends. I am sure they will be benefited from this website.

 29. w88club.com

  July 23, 2019 at 11:43 am

  Heya i’m for the first time here. I found this board and I find It truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and aid others like you aided me.

 30. leangains

  July 23, 2019 at 7:13 pm

  I have mastered some points through your website post. One other subject I would like to mention is that there are various games in the marketplace designed especially for toddler age small children. They involve pattern recognition, colors, creatures, and forms. These usually focus on familiarization as opposed to memorization. This makes children occupied without sensing like they are learning. Thanks

 31. W88club

  July 24, 2019 at 9:55 am

  I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

 32. mag 322

  July 24, 2019 at 4:52 pm

  Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your design. With thanks

 33. Swing set assembly service

  July 24, 2019 at 10:45 pm

  Wow, fantastic blog structure! How long have you ever been running a blog for? you made blogging look easy. The total look of your website is magnificent, let alone the content!

 34. W88 โกง

  July 25, 2019 at 12:24 am

  Magnificent goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just extremely wonderful. I really like what you’ve acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still take care of to keep it wise. I can’t wait to read much more from you. This is actually a wonderful web site.

 35. W88

  July 25, 2019 at 6:12 am

  I’m impressed, I must say. Actually hardly ever do I encounter a weblog that’s both educative and entertaining, and let me tell you, you might have hit the nail on the head. Your thought is outstanding; the difficulty is one thing that not enough persons are talking intelligently about. I am very pleased that I stumbled across this in my seek for something referring to this.

 36. W88

  July 25, 2019 at 9:25 am

  I have read several good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to create such a excellent informative site.

 37. W88 Thailand

  July 25, 2019 at 6:56 pm

  wonderful issues altogether, you just received a new reader. What could you suggest in regards to your publish that you made some days ago? Any positive?

 38. More Info

  July 25, 2019 at 10:11 pm

  As a Newbie, I am constantly browsing online for articles that can help me. Thank you

 39. 비아그라

  July 25, 2019 at 10:29 pm

  Thanks for your posting. My spouse and i have always noticed that many people are desirous to lose weight simply because wish to appear slim along with attractive. On the other hand, they do not generally realize that there are many benefits to losing weight as well. Doctors insist that obese people come across a variety of health conditions that can be directly attributed to the excess weight. The great thing is that people that are overweight and also suffering from a variety of diseases are able to reduce the severity of their own illnesses simply by losing weight. It’s possible to see a steady but identifiable improvement in health as soon as even a bit of a amount of losing weight is achieved.

 40. Artisan

  July 26, 2019 at 6:26 am

  What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It absolutely useful and it has aided me out loads. I hope to contribute & help other users like its aided me. Good job.

 41. WW88

  July 26, 2019 at 9:52 am

  A powerful share, I simply given this onto a colleague who was doing somewhat analysis on this. And he in actual fact purchased me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I really feel strongly about it and love reading extra on this topic. If attainable, as you grow to be experience, would you thoughts updating your weblog with extra particulars? It’s extremely useful for me. Huge thumb up for this weblog submit!

 42. Maryland Popik

  July 27, 2019 at 9:53 pm

  Winning takes talent; to repeat takes character.’ By John Wooden

 43. playset installers

  July 31, 2019 at 5:52 am

  certainly like your website however you have to test the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling problems and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I¡¦ll surely come back again.

 44. W88 Thai

  July 31, 2019 at 6:29 am

  One other thing is that an online business administration training is designed for students to be able to without problems proceed to bachelor degree courses. The 90 credit diploma meets the other bachelor education requirements so when you earn your associate of arts in BA online, you’ll have access to the newest technologies in this field. Some reasons why students want to get their associate degree in business is because they’re interested in this area and want to have the general schooling necessary previous to jumping in to a bachelor diploma program. Thx for the tips you actually provide as part of your blog.

 45. W88 Thai

  July 31, 2019 at 6:37 am

  I believe that avoiding highly processed foods may be the first step to help lose weight. They could taste excellent, but processed foods have very little nutritional value, making you take more in order to have enough vigor to get throughout the day. In case you are constantly feeding on these foods, transitioning to cereals and other complex carbohydrates will make you to have more electricity while eating less. Great blog post.

 46. W88

  July 31, 2019 at 2:32 pm

  Hello, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I am trying to find things to enhance my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 47. W88 Mobile

  August 1, 2019 at 5:28 am

  Wow, awesome blog layout! How long have you been blogging for? you make blogging look easy. The overall look of your web site is fantastic, as well as the content!

 48. Kasino slot

  August 1, 2019 at 12:38 pm

  Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your website in Safari, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, great blog!

 49. W88bet

  August 1, 2019 at 5:35 pm

  I just couldn’t leave your web site prior to suggesting that I extremely enjoyed the standard info an individual supply for your visitors? Is going to be again incessantly in order to check out new posts

 50. Virginia office movers

  August 2, 2019 at 9:44 pm

  Great weblog right here! Additionally your web site lots up very fast! What host are you the usage of? Can I get your associate hyperlink to your host? I desire my web site loaded up as quickly as yours lol

 51. Baltimore braiding salon

  August 2, 2019 at 10:59 pm

  I used to be suggested this website by means of my cousin. I am now not sure whether or not this put up is written through him as no one else realize such particular about my problem. You’re incredible! Thanks!

 52. find personal email

  August 5, 2019 at 4:06 pm

  Howdy! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs! Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts! Keep up the outstanding work!

 53. event planning

  August 6, 2019 at 8:46 am

  Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you’re talking about! Bookmarked. Kindly also visit my site =). We could have a link exchange arrangement between us!

 54. Plasma consumables

  August 6, 2019 at 6:15 pm

  Greetings! This is my first comment here so I just wanted to give a quick shout out and tell you I genuinely enjoy reading your posts. Can you recommend any other blogs/websites/forums that deal with the same subjects? Thanks for your time!

 55. cashmere scarf

  August 7, 2019 at 5:58 pm

  I was just looking for this information for a while. After six hours of continuous Googleing, finally I got it in your site. I wonder what’s the lack of Google strategy that don’t rank this type of informative sites in top of the list. Usually the top web sites are full of garbage.

 56. arduino uno pinout

  August 7, 2019 at 11:09 pm

  I have figured out some new elements from your web-site about personal computers. Another thing I’ve always believed is that laptop computers have become something that each home must have for several reasons. They offer convenient ways in which to organize homes, pay bills, search for information, study, pay attention to music and also watch tv shows. An innovative method to complete most of these tasks is with a mobile computer. These computer systems are portable ones, small, robust and lightweight.

 57. usa call center

  August 8, 2019 at 12:33 am

  Thanks for the ideas shared on the blog. Another thing I would like to say is that fat loss is not information about going on a celebrity diet and trying to lose as much weight as possible in a few months. The most effective way to burn fat is by taking it bit by bit and following some basic points which can make it easier to make the most from the attempt to shed weight. You may learn and already be following some of these tips, yet reinforcing awareness never hurts.

 58. Office furniture installation company

  August 8, 2019 at 4:39 pm

  I just couldn’t depart your website prior to suggesting that I extremely loved the standard information a person provide on your visitors? Is gonna be again steadily in order to check out new posts.

 59. office furniture installation

  August 8, 2019 at 9:44 pm

  It’s really a nice and useful piece of information. I am glad that you shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 60. office furniture removal and disposal

  August 8, 2019 at 11:07 pm

  I want to express thanks to you just for rescuing me from such a trouble. Because of researching throughout the world wide web and coming across suggestions which were not pleasant, I assumed my entire life was over. Existing minus the approaches to the issues you have sorted out all through the review is a crucial case, and the kind that would have negatively damaged my entire career if I hadn’t encountered your web site. Your good training and kindness in playing with the whole lot was priceless. I don’t know what I would have done if I hadn’t come across such a subject like this. I am able to at this moment look forward to my future. Thanks a lot so much for the reliable and results-oriented help. I will not think twice to suggest your web site to anyone who should get counselling on this issue.

 61. office cubicle installation service

  August 9, 2019 at 8:12 pm

  excellent issues altogether, you just gained a emblem new reader. What may you suggest about your publish that you just made some days in the past? Any positive?

 62. JUY-957

  August 9, 2019 at 9:47 pm

  It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I’ve read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 63. streetwear

  August 10, 2019 at 10:43 pm

  Greetings from Ohio! I’m bored to death at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break. I enjoy the information you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how fast your blog loaded on my mobile .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome blog!

 64. Art hanging service

  August 11, 2019 at 12:09 am

  Very good written story. It will be helpful to anybody who employess it, including me. Keep doing what you are doing – can’r wait to read more posts.

 65. Free Item Giveaways

  August 11, 2019 at 1:51 pm

  Hello there, You have done an excellent job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I’m confident they will be benefited from this site.

 66. 릴게임야마토

  August 13, 2019 at 5:10 pm

  I have read several good stuff here. Certainly worth bookmarking for revisiting. I wonder how much effort you put to make such a great informative site.

 67. John Deere Repair Manuals

  August 13, 2019 at 8:17 pm

  This is actually interesting, You’re a particularly proficient article author. I’ve registered with your feed additionally expect finding the fabulous write-ups. Furthermore, I’ve shared your internet-site with our social networks.

 68. Office Depot furniture assembly

  August 16, 2019 at 1:36 am

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get three e-mails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Bless you!

 69. WANZ-888

  August 16, 2019 at 5:57 pm

  Howdy! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick. I’m thinking about setting up my own but I’m not sure where to start. Do you have any points or suggestions? Many thanks

 70. Elijah Tuason

  August 16, 2019 at 10:09 pm

  It’s difficult to find well-informed people about this topic, but you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 71. Hui Jungels

  August 17, 2019 at 6:57 pm

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything this way just before. So nice to get somebody with many original ideas on this subject. realy i appreciate you for starting this up. this website is one thing that is needed online, someone with some originality. valuable project for bringing something new for the internet!

 72. New Zealand ETA

  August 18, 2019 at 9:03 am

  It is actually a nice and useful piece of info. I am happy that you just shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 73. 메이저사이트

  August 18, 2019 at 4:25 pm

  I’d have to verify with you here. Which is not something I normally do! I get pleasure from reading a submit that may make people think. Also, thanks for permitting me to comment!

 74. Out of State Moving Company

  August 18, 2019 at 8:34 pm

  Normally I do not read article on blogs, but I wish to say that this write-up very forced me to try and do so! Your writing style has been amazed me. Thanks, very nice post.

 75. W88

  August 19, 2019 at 6:29 pm

  Nice blog here! Also your website loads up fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as quickly as yours lol

Leave a Reply

Your email address will not be published.