Thursday, December 1, 2022
HomeNewsAbarundi bababa umumiriyoni n'igice bazoba bugarijwe n'inzara mu mpera z'umwaka wa...

Abarundi bababa umumiriyoni n’igice bazoba bugarijwe n’inzara mu mpera z’umwaka wa 2022 (OCHA).

Abarundi bangana umumiriyoni n’ibihumbi amajana abiri bazoba bugarijwe n’ikigoyi mu mezi atatu yanyuma arangiza uy’umwaka wa 2022. Ivyo bishirwa ahabona n’ishirahamwe OCHA. OCHA igasigura ko vyatewe ahanini n’umwimbu muke kubera ihindagurika ry’ibihe , ibiciro vy’ibifungurwa bitera biduga ku masoko hamwe n’ibiza vy’indwara vyagiye biratera mu bantu no mu bitungwa, ivyatumye ubukene bwiyongera mu banyagihugu.

Mu kwezi kwa Myandagaro guheze, abari mu gisata ca ONU kijejwe kurwanya inzara mw’ishirahamwe OCHA bafadikanije na Leta y’uburundi barakoze icirwa kubijanye n’ingene inzara yifashe mu gihugu mu gice ca kabiri c’umwaka w’uburimyi bita «B», ni ukuvuga kuva mu kwezi kwa Ruheshi gushika mu kwezi kw’icumi hamwe n’inkwirikizi zishobora kwibonekeza mu gice ca mbere c’umwaka w’uburimyi bita «A» mu mwaka wa 2023, ni ukuvuga kuva mu kwezi kw’icumi gushika mu kwezi kwa Kigarama mu mwaka wa 2023.
Ico cirwa kikaba ku ruhande rumwe cisunze ingene imvura yagiye irarwa mu gihe ca kabiri c’uburimyi arico «B» hamwe n’ingene umwimbu wifashe mu bigega vy’integabizoza, ku rundi ruhande naho ihindagurika ry’ibihe ryibonekeje cane cane mu buseruko no mu buraruko bw’igihugu co kimwe no mu kiyaya c’imbo.
Inkurikizi mbi mu guhanahana ibidandazwa biturutse ku kiza Covid-19 , ubukene bw’ifumbire kubera ishirahamwe FOMI riyihingura ritashoboye kuyironsa abanyagihugu bose bayikeneye, inkurikizi mu masoko zijanye n’intambara muri Ukraine , inkwirikizi z’ubworozi ziturutse ku karanda k’indwara y’inyonko yo mu kiyaya ca Rift Valley, ihunguka ry’abarundi baba bakeneye gufashwa mu gusubizwa mu zabo. Ivyo vyose bikaba vyatumye ibiharuro vyerekana ko abarundi bagera ku miriyoni imwe n’ibihumbi amajana abiri ni ukuvuga ibice cumi kw’ijana vy’abanyagihugu bose bugarijwe n’ikigoyi , muribo ibihumbi mirongo itanu n’amajana atandatu na mirongo ine baka bari bakeneye imfashanyo yihuta kuva mu kwezi kwa gatandatu gushika mu kwezi kw’icenda , abo nabo akaba ari abo mu miryango ironka umwimbu udashemeye ukarinda kuja mu masoko gusuma mu gihe iba ifise amikoro make . Nayo kuva mu kwezi kw’icumi gushika muri kigarama 2022, Ishirahamwe OCHA rimenyesha ko abarundi bazoba bugarijwe n’inzara bagera ku miriyoni imwe n’ibihumbi amajana abiri ni ukuvuga ibice 12 kw’ijana vy’abanyagihugu bose. Iryo shirahamwe rya ONU rimenyesha kandi ko kuva mu kwezi kw’icenda gushika mu kwezi kwa kigarama , imvura azoba ari nkeyi cane mu ntara zimwe zimwe ahandi naho irwe ari nyishi cane , ivyo rero ngo bikazogira inkwirikizi mbi haba ku biterwa canke ku miryango.

Must Read